โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุในเครือสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2560

Last updated: 1 ส.ค. 2561  |  9315 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินสถานีวิทยุในเครือสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2560

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

        มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัยโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

        ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สิน

        ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดนั้น สมาคมได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทรัพย์สินที่ติดตั้งในสถานีส่ง และเสาส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์เครื่องส่ง อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของภายใน เครื่องจักรอุปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้นโดยระยะเวลาการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามกรมธรรม์ มีกำหนด 1 ปีเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.ทุกกรมธรรม์และเมื่อระยะเวลาเอาประกันสิ้นสุดลงสมาคมก็จะดำเนินการต่อระยะเวลาเอาประกันในปีถัดไปของทุกปี

        โดยกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินดังกล่าว กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไว้หลายประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝีมือแรงงาน การกระทำอันมีลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประภัย หรือเป็นความเสียหายอันเป็นผลมาจากสงคราม หรือการทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น  ทั้งนี้ สาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัททำไว้กับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 186 สถานี เป็นดังนี้


เอกสารแนบท้าย

 1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 00/2017-I0010017-NP-NIR สมาคมสื่อช่อสะอาด ดาวน์โหลด
 2. ข้อยกเว้น ประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
 3. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือสมาคมสื่อช่อสะอาด ดาวน์โหลด

 

วิธีการปฏิบัติเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

1. การแจ้งเหตุในและนอกเวลาทำการ

ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-4444 และสามารถโทรแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 02-670-4444 กด 1 หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงตามหมายเลขด้านล่าง

 • คุณชัยรุ่ง นิมิตสกุลพร เบอร์ 099-798-6056
 • คุณณัฐวุฒิ พงษ์ไทย เบอร์ 085-912-0380
 • คุณทักษพร เอี่ยมวัฒน์ เบอร์ 089-090-6016
 • คุณมัยธัช ฤทธิชัย เบอร์ 081-919-2422
 • คุณพงษ์พันธ์ แจ้งประยูร เบอร์ 083-904-7795

2. กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย

     2.1 โทรแจ้งเหตุที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปทันที เมื่อเกิดเหตุ

     2.2 ส่งใบแจ้งการเกิดเหตุ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ มายังบริษัทฯ

     2.3 ภาพถ่ายความเสียหาย หรือภาพถ่ายที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

     2.4 ใบเสนอราคาค่า / ประเมินราคาความเสียหาย, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) (ถ้ามี)

     2.5 ใบเสร็จรับเงิน, ใบอินวอยส์

     2.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

     2.7 สำเนารายงานบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)

3. ท่านสามารถแจ้งเหตุ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ ผ่านทาง Application Line ของฝ่ายสินไหมทั่วไป โดยสแกน QR-CODE หรือ Add Line ID : non-motorclaim สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

รายชื่อสถานีวิทยุที่ได้รับความคุ้มครองตามโครงการประกันภัยเสี่ยงภัยสถานีวิทยุในเครือสมาคมสื่อช่อสะอาด เลขที่ 00/2017-I0010017-NP-NIR ระหว่างปี 2560-2561

 1. ายหาญชัย วรรณทวี
  รหัสสถานี 07550001 สถานีวิทยุแผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 80 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 2. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด
  รหัสสถานี 11550007 สถานีวิทยุพุทธรุ่งโรจน์ เรดิโอ FM 93.00 MHz
  เลขที่ 384/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
 3. นายสกลวัฒน์ บังกุล
  รหัสสถานี 14520234 สถานีวิทยุฅนเมืองน่าน FM 104.50 MHz
  เลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
 4. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์
  รหัสสถานี 14520240 สถานีวิทยุ วทท. เสาดินเรดิโอ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
 5. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์
  รหัสสถานี 01520475 สถานีวิทยุจันทนะสุคนธ์ FM 94.50 MHz
  เลขที่ 305/13 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 6. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ
  รหัสสถานี 02520237 สถานีวิทยุไมตรีจิต FM 99.25 MHz
  เลขที่ 51 ซอยไมตรีจิต 18 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 7. นางมยุรา หาญจิต
  รหัสสถานี 14520181 สถานีวิทยุคนร้องกวาง FM 95.25 MHz
  เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 8. นางธิดารัตน์ โตจีน
  รหัสสถานี 01520503 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย เมืองสระแก้ว FM 100.25 MHz
  เลขที่ 315/8-9 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 9. นางอณัญญา พยัฆเษม
  รหัสสถานี 01520297 สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.50 MHz
  เลขที่ 38/33 ถนนหัวน้ำตก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 10. นางจิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
  รหัสสถานี 02521004 สถานีวิทยุคนประจันตคาม (ช.ช้างเรดิโอ) FM 95.50 MHz
  เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 11. นายเศษฐ์ศาตฐ์ ปัญญาฐาธิปัติ
  รหัสสถานี 01520476 สถานีวิทยุพีซเวฟเขาฉกรรจ์ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 235 หมู่ที่ 4 ตำตบเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 12. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์
  รหัสสถานี 14520053 สถานีวิทยุป๊อปเรดิโอ FM 88.75 MHz
  เลขที่ 689/88 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 13. นายเกษมสันต์ ฤทธิ์ตา
  รหัสสถานี 04520488 สถานีวิทยุชุมชนท่าคันโท FM 99.75 MHz
  เลขที่ 322 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
 14. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน
  รหัสสถานี 04520421 สถานีวิทยุลูกทุ่งดิจิตอล FM 97.00 MHz
  เลขที่ 17 หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 15. สิบเอก ธนา วิสูตรานุกูล
  รหัสสถานี 04520524 สถานีวิทยุสงวนวงษ์ เรดิโอ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 16. นางสายพิณ ไชยทิพย์
  รหัสสถานี 12520112 สถานีวิทยุ Ninetyone Chiang Mai FM 91.00 MHz
  เลขที่ 41/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 17. นางนฤมล โตประภัสร์
  รหัสสถานี 02521048 สถานีวิทยุลูกทุ่ง FM เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 238 หมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 18. นางสาวพรพิมล บัวสด
  รหัสสถานี 06520237 สถานีวิทยุเอสเอสพีเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 264 หมู่ที่ 20 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
 19. นางสาวพรพิมล บัวสด
  รหัสสถานี 04520037 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 114 หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 20. นางสาวพรพิมล บัวสด
  รหัสสถานี 04520005 สถานีวิทยุ เอส เอส พี เรดิโอ FM 87.75 MHz
  เลขที่ 85 หมู่ที่ 16 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 21. นายสมยศ รู้ชั้น
  รหัสสถานี 14520029 สถานีวิทยุเจเอสอาร์ เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
 22. นางพวงพะยอม หลวงเทพ
  รหัสสถานี 14540066 สถานีวิทยุน้ำน่านเรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 714 หมู่ที่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 23. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน
  รหัสสถานี 01520102 สถานีวิทยุท่าเรือพลี-ศรีนิคม FM 101.75 MHz
  เลขที่ 494/18-19 ญ. ซอยท่าเรือพลี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 24. นายชัชวาลย์ เรืองผดุง
  รหัสสถานี 02520090 สถานีวิทยุคลื่นสร้างสรรค์สาระและบันเทิง FM 102.75 MHz
  เลขที่ 702/65 ถนนพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 25. นายชัชวาลย์ เรืองผดุง
  รหัสสถานี 02520133 สถานีวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคมไทย FM 90.25 MHz
  เลขที่ 702/65 ถนนพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 26. นายชัชวาลย์ เรืองผดุง
  รหัสสถานี 02520559 สถานีวิทยุคลื่นเพื่อการเกษตร FM 95.25 MHz
  เลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงคำพร้อย ถนนลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 27. นายศิรวาณิชย์ คิดดี
  รหัสสถานี 14520275 สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปง จังหวัดพะเยา FM 101.75 MHz
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 14 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
 28. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์
  รหัสสถานี 13520176 สถานีวิทยุโมเดิลเอฟเอ็ม FM 96.50 MHz
  เลขที่ 1/36,37 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 29. นายกฤษดา วัลภาชัย
  รหัสสถานี 14520198 สถานีวิทยุเวียงพระลอ เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
 30. นายสามารถ ทองขาว
  รหัสสถานี 02521508 สถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอ็ฟเอ็ม FM 88.25 MHz
  เลขที่ 186/59 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 31. นายเวียง ปัญญาอุด
  รหัสสถานี 14520255 สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
 32. นายณัฐพล ทับทอง
  รหัสสถานี 09540030 สถานีวิทยุร่วมคิดสร้างสรรค์ สาระพันข่าวสาร บริการชุมชน FM 95.25 MHz
  เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 33. นางประสานสินธุ์ โมกมัน
  รหัสสถานี 13520228 สถานีวิทยุนาบ่อคำบ้านเรา FM 101.50 MHz
  เลขที่ 681 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 34. นายเรืองศักดิ์ ทับทิม
  รหัสสถานี 13520367 สถานีวิทยุ Varietytime Radio FM 106.00 MHz
  เลขที่ 91/51 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยนอก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
 35. นายเรืองศักดิ์ ทับทิม
  รหัสสถานี 13520350 สถานีวิทยุคนรักศรีนคร FM 105.50 MHz
  เลขที่ 1/13 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
 36. ายเรืองศักดิ์ ทับทิม
  รหัสสถานี 13520329 สถานีวิทยุคนรักลูกทุ่ง FM 88.75 MHz
  เลขที่ 126/5 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 37. นายคุณวุฒิ ปาลสวัสดิ์
  รหัสสถานี 13520351 สถานีวิทยุคนรักศรีสำโรง FM 93.25 MHz
  เลขที่ 126/5 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
 38. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์
  รหัสสถานี 14540110 สถานีวิทยุเสียงลมเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 39. นายวันชัย พูลทรัพย์
  รหัสสถานี 14540061 สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 40. นางเจชวดี ศรีวรสาร
  รหัสสถานี 02521019 สถานีวิทยุเจวดี เรดิโอ FM 101.75 MHz
  เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 41. นางนิตยา สายสุจริต
  รหัสสถานี 02520061 สถานีวิทยุพีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ FM 97.25 MHz
  เลขที่ 48/191 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 42. นางนิตยา สายสุจริต
  รหัสสถานี 02520509 สถานีวิทยุพีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 403 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 43. นางนิตยา สายสุจริต
  รหัสสถานี 02520393 สถานีวิทยุพีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ FM 103.75 MHz
  เลขที่ 89/921 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100
 44. นางนิตยา สายสุจริต
  รหัสสถานี 02520411 สถานีวิทยุพีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ FM 100.25 MHz
  เลขที่ 94/3 หมู่ที่ 5 ถนนท่าอิฐ-ไทรม้า ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100
 45. นางนิตยา สายสุจริต
  รหัสสถานี 02520394 สถานีวิทยุพีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ FM 98.75 MHz
  เลขที่ 15/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
 46. นางนิตยา สายสุจริต
  รหัสสถานี 02520006 สถานีวิทยุ DMB RADIO FM 87.75 MHz
  เลขที่ 1110 ซอยเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 47. ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล
  รหัสสถานี 13520504 สถานีวิทยุมะขามคู่คนริมน้ำน่าน FM 96.00 MHz
  เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 48. นายสุวิท จันทร์อุดม
  รหัสสถานี 13520030 สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 49. นางกนกพร กล่อมจิตต์
  รหัสสถานี 08520021 สถานีวิทยุคนหัวหิน (ซีวิวเรดิโอ) FM 96.00 MHz
  เลขที่ 68 หมู่ที่ 15 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 50. นายธนา เทพาพิน
  รหัสสถานี 06520173 สถานีวิทยุคนบ่อหิน FM 88.50 MHz
  เลขที่ 193/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 51. นางวาสนา วานิชบุตร
  รหัสสถานี 01520509 สถานีวิทยุสระแก้วสระขวัญเรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้แดง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 52. นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์
  รหัสสถานี 07520220 สถานีวิทยุ เอส.เอส.เรดิโอ FM 106.25 MHz
  เลขที่ 287 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 53. นางเพิ่มพร สามเสน
  รหัสสถานี 06520121 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz
  เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 54. นายศิวณัฐ อาจหาญ
  รหัสสถานี 07520391 สถานีวิทยุคำสมบูรณ์ FM 99.00 MHz
  เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 55. นางอรนุช ชาลี
  รหัสสถานี 05520369 สถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 56. นายปรีชา พูลเขตกิจ
  รหัสสถานี 13540021 สถานีวิทยุลัคกี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 26/4 หมู่ที่ 9 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 57. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง
  รหัสสถานี 06520292 สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง FM 92.00 MHz
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 58. นายวินัย นาคนิวงศ์
  รหัสสถานี 02520927 สถานีวิทยุสกายเวฟ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 201/24 ซอย1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 59. นายแสวง บุญเกิดรัมย์
  รหัสสถานี 07520003 สถานีวิทยุ CHURCH RADIO FM 94.50 MHz
  เลขที่ 62 ถนนหมอกวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 60. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์
  รหัสสถานี 02520527 สถานีวิทยุนวนคร อีซี่เวฟเรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 58/377 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 61. นายเอกพันธุ์ อำนวยพร
  รหัสสถานี 02521318 สถานีวิทยุศูนย์ OTOP สุพรรณบุรี FM 106.00 MHz
  เลขที่ 9/6 หมู่ที่ 1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 62. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม
  รหัสสถานี 11520221 สถานีวิทยุประชาคมพัทลุง FM 93.25 MHz
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
 63. นางสาวชัญญา ศรีนวล
  รหัสสถานี 02521446 สถานีวิทยุ Radio Zapp FM 90.75 MHz
  เลขที่ 84/63 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 64. นายสุเวช หงส์นิกร
  รหัสสถานี 13520032 สถานีวิทยุคนรักกัน FM 97.25 MHz
  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
 65. นายเพลิน บ่องเขาย้อย
  รหัสสถานี 01520121 สถานีวิทยุปาป้า เรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 66. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ
  รหัสสถานี 04520549 สถานีวิทยุหนองกุงศรี เรดิโอ FM 95.00 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 67. นายธนัทโชติ จันทรวารี
  รหัสสถานี 04520548 สถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ FM 101.50 MHz
  เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 68. นางนันทวัน เวียงธรรม
  รหัสสถานี 04520440 สถานีวิทยุห้วยค้อ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 3 หมู่บ้านกุดรังพัฒนา หมู่ที่ 15 ซอยราษฎร์ทวีทรัพย์ ถนนนาเชือก-นาดูน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 69. นางนันทวัน เวียงธรรม
  รหัสสถานี 07520684 สถานีวิทยุศรีสมเด็จ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45260
 70. นางนันทวัน เวียงธรรม
  รหัสสถานี 04520427 สถานีวิทยุศรีสวัสดิ์ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 71. างละม่อม สุทธิ
  รหัสสถานี 04520326 สถานีวิทยุหนองตูม เรดิโอ FM 107.00 MHz
  เลขที่ 376 หมู่ที่ 3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 72. นายชะนาพันธ์ สืบสาย
  รหัสสถานี 08520039 สถานีวิทยุบางสะพานน้อย เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 73. นายธนรัฐ สิทธิโน
  รหัสสถานี 14520352 สถานีวิทยุฅนแม่ลาว FM 106.75 MHz
  เลขที่ 290 หมู่บ้านป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 74. นายสงวน ขวัญทวี
  รหัสสถานี 05520318 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย FM 105.75 MHz
  เลขที่ 32/1 ถนนพลเวียง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 75. นายอนุสิทธิ์ ไชยเดช
  รหัสสถานี 09520144 สถานีวิทยุเลิฟเรดิโอ สมุย FM 107.25 MHz
  เลขที่ 39/14 หมู่ที่ 1 ซอยตำรวจน้ำ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 76. นายเรวัฒน์ ปรีชาวัย
  รหัสสถานี 09520019 สถานีวิทยุเขาเหมน เรดิโอ FM 100.25 MHz
  น.ส.3ก เลขที่ 4329 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
 77. นางวนิดา ศรีสุข
  รหัสสถานี 06520316 สถานีวิทยุบ้านนาแกน้อย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 479 หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 78. นายพงศ์นคร สุจารีย์
  รหัสสถานี 11520259 สถานีวิทยุ FM ONE FM 102.75 MHz
  เลขที่ 41/4 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
 79. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ
  รหัสสถานี 14540093 สถานีวิทยุดวงแก้วเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ซอย 11 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 80. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง
  รหัสสถานี 01520117 สถานีวิทยุหนองโคลน เรดิโอ FM 97.00 MHz
  เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 81. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์
  รหัสสถานี 09520096 สถานีวิทยุร่อนพิบูลย์สัมพันธ์ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 271 หมู้ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
 82. น.อ.ชาวิช เข็มกำเหนิด
  รหัสสถานี 01520048 สถานีวิทยุ Boom Station FM 107.25 MHz
  เลขที่ 8/9 หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 83. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย
  รหัสสถานี 03520007 สถานีวิทยุคลื่นมหาชน จังหวัดระนอง FM 95.25 MHz
  เลขที่ 387/5 หมู่ที่ 1 ซอย 15 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง 
 84. นางอรณี ผันพักตร์
  รหัสสถานี 13520373 สถานีวิทยุสารจิตร เรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
 85. นายณรงค์ ผันพักตร์
  รหัสสถานี 13520326 สถานีวิทยุคนบ้านโปร่งสารจิตร FM 99.50 MHz
  เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
 86. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์
  รหัสสถานี 02550002 สถานีวิทยุภักดีสมุทรปราการ เรดิโอ FM 99.755 MHz
  เลขที่ 194/21 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 87. นายสำรวล สุขสราญ
  รหัสสถานี 02521451 สถานีวิทยุชุมชนคนสวนหลวง FM 97.75 MHz
  เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 88. นายพิชิต สุทธศาสตร์
  รหัสสถานี 13520136 สถานีวิทยุแสงสวรรค์เรดิโอ FM 89.75 MHz
  เลขที่ 82/9 หมู่ที่ 4 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 89. นายนวรัตน์ อารีสรรค์
  รหัสสถานี 05550017 สถานีวิทยุคนเมืองพิมาย FM 103.75 MHz
  เลขที่ 379/8 หมู่ที่ 21 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 90. นายสุทธิ เพ็งเจริญ
  รหัสสถานี 09520125 สถานีวิทยุสยามซิตี้ เรดิโอ FM 96.00 MHz
  เลขที่ 22 ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ (78) ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 91. นางภคมน ไชยมงคล
  รหัสสถานี 02521466 โพธิ์แจ้ เรดิโอ FM 106.75 MHz
  เลขที่ 50/131 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 92. นางสาวดวงใจ พรหมบุตร
  รหัสสถานี 05520242 สถานีวิทยุสร้างสรรค์สังคมไทย FM 102.50 MHz
  เลขที่ 35/5 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
 93. นางสาวอุบล รัตนา
  รหัสสถานี 13520533 สถานีวิทยุพิจิตร เรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
 94. นางสาวชนาพร เจริญผล
  รหัสสถานี 02520338 สถานีวิทยุคนบางบ่อ FM 101.25 MHz
  เลขที่ 200/66 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
 95. นางภัทรภรณ์ บุญมี
  รหัสสถานี 14520173 สถานีวิทยุพระหลวงเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 96. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน
  รหัสสถานี 12520343 สถานีวิทยุคลื่นเสียงสาละวิน FM 89.00 MHz
  เลขที่ 173 ถนนเวียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 97. นายเกียรติชัย แดงนา
  รหัสสถานี 06520124 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุง FM 98.25 MHz
  เลขที่ 366 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 98. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร
  รหัสสถานี 04520394 สถานีวิทยุเติมใจ เรดิโอ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม 
 99. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร
  รหัสสถานี 04520385 สถานีวิทยุคลื่นนี้สีชมพู FM 87.50 MHz
  เลขที่ 348 หมู่ที่ 11 ซอยเจริญชัย 4 ถนนเจริญชัย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม 
 100. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์
  รหัสสถานี 14520350 สถานีวิทยุ เค ที คนดอยลาน FM 95.00 MHz
  เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 101. ายวรจิตร พิลารักษ์
  รหัสสถานี 06520270 สถานีวิทยุไอทีซีหนองคาย FM 87.75 MHz
  เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 102. นางสาวศรีดา สอนราษฎร์
  รหัสสถานี 13520515 สถานีวิทยุคนรักกีฬา FM 105.25 MHz
  เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 103. นายสามารถ โฉมเกิด
  รหัสสถานี 13520550 สถานีวิทยุ วทท. วังแดงเอฟเอ็ม FM 102.00 MHz
  เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 104. นางบุญชู นพบูรณ์
  รหัสสถานี 06520408 สถานีวิทยุเมโลดี้ เรดิโอ FM 95.75 MHz
  เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 105. นายเวียน สุขติเวชพงศ์
  รหัสสถานี 06520404 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง FM 93.75 MHz
  เลขที่ 350 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
 106. นางจุรีพร ทองดอนน้อย
  รหัสสถานี 05520483 สถานีวิทยุฮอตเรดิโอ FM 90.50 MHz
  เลขที่ 229/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 107. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง
  รหัสสถานี 08520026 สถานีวิทยุเอ็มมีเดียเรดิโอ FM 91.50 MHz
  เลขที่ 107/7 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 108. นางนิตดา จังธนสมบัติ
  รหัสสถานี 10520125 สถานีวิทยุ เรดิโอ โอเค ฮอต จังหวัดภูเก็ต FM 96.00 MHz
  เลขที่ 74/239-40 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 109. นายเจริญ เหรียญทอง
  รหัสสถานี 02521026 สถานีวิทยุเอฟเอ็ม เรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 110. นายเจริญ เหรียญทอง
  รหัสสถานี 02520962 สถานีวิทยุเจริญรุ่งเรืองเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 417 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
 111. นายเจริญ เหรียญทอง
  รหัสสถานี 02521018 สถานีวิทยุซิตี้เรดิโอ FM 97.25 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 112. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์
  รหัสสถานี 13520532 สถานีวิทยุบางมูลนากเรดิโอ FM 100.50 MHz
  เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
 113. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร
  รหัสสถานี 08520035 สถานีวิทยุมิกซ์วันไลฟ์สเตชั่น FM 90.75 MHz
  เลขที่ 15/37 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 114. นายสุราช ชังเภา
  รหัสสถานี 13520497 สถานีวิทยุรวม เรดิโอ FM 100.25 MHz
  เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
 115. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์
  รหัสสถานี 02520073 สถานีวิทยุคลื่นคนรักเสียงเพลง (LOVE RADIO) FM 93.75 MHz
  เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 170 แยก 9 ถนนรามคำแหง ตำบลมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 116. นางสาวประภาพร บุญสมบัติ
  รหัสสถานี 07550034 สถานีวิทยุยศสุนทร เรดิโอ FM 98.00 MHz
  เลขที่ 283 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
 117. นายสมบูรณ์ จันทร
  รหัสสถานี 14520140 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ FM 102.00 MHz
  เลขที่ 180/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 118. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์
  รหัสสถานี 01520407 สถานีวิทยุเฟิร์ส เรดิโอ FM 99.00 MHz
  เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 119. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
  รหัสสถานี 14540070 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ST Radio FM 105.00 MHz
  เลขที่ 39 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
 120. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์
  รหัสสถานี 06520369 สถานีวิทยุคนรักถิ่น อำเภอนาแก FM 106.50 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 121. นายกฤษ บุญคง
  รหัสสถานี 13520154 สถานีวิทยุคนอุทัยธานี FM 97.50 MHz
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 122. ร.ต.ต. สนม ภู่ระหงษ์
  รหัสสถานี 05540071 สถานีวิทยุคนลำตะคอง สีคิ้ว FM 91.00 MHz
  เลขที่ 63/6 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 123. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา
  รหัสสถานี 02520913 สถานีวิทยุมวกเหล็กยิ้ม เอฟเอ็ม FM 88.50 MHz
  เลขที่ 185/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 124. นายสุทนต์ กล้าการขาย
  รหัสสถานี 02520442 สถานีวิทยุไทรน้อย FM 94.25 MHz
  เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 125. นายบุญรอด ฤกษ์ดี
  รหัสสถานี 02521027 สถานีวิทยุเอื้ออาทรท่าตูม FM 104.25 MHz
  เลขที่ 430/206 หมู่ที่ 7 ม.บ้านเอื้ออาทร (ท่าตูม) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 126. นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล
  รหัสสถานี 02520880 สถานีวิทยุคนรักมวกเหล็ก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 338/8 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 127. นายพจนธรรม สุภเร
  รหัสสถานี 11520129 สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ FM 89.50 MHz
  เลขที่ 396 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 128. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง
  รหัสสถานี 02521077 สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 129. นายนวปฎล เงินไกร
  รหัสสถานี 09540010 สถานีวิทยุเพื่อเยาวชน ท้องถิ่นเวียงสระ NEW WAVE FM 90.75 MHz
  เลขที่ 85/29 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
 130. นางชลธิชา นาคถ่าย
  รหัสสถานี 09540026 สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน-ตำบลบ้านส้อง FM 91.50 MHz
  เลขที่ 85/29 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
 131. นายจำลอง คำหาญ
  รหัสสถานี 02520276 สถานีวิทยุสตางค์เรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 41 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แยก 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
 132. นายจำลอง คำหาญ
  รหัสสถานี 02520229 สถานีวิทยุมันนี่โกรวท์เรดิโอ FM 98.25 MHz
  เลขที่ 41 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แยก 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
 133. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม
  รหัสสถานี 02520499 สถานีวิทยุกล้าตะวัน FM 96.25 MHz
  เลขที่ 31 อาคารช้อปปิ้งอาเขตมงคลเศรษฐี D ชั้น 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 134. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม
  รหัสสถานี 02520524 สถานีวิทยุพีซ เรดิโอ (peace radio) FM 91.25 MHz
  เลขที่ 6/321 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 135. นางสมจิตร เฟื่องสกุล
  รหัสสถานี 04520361 สถานีวิทยุ Rain Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 136. นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล
  รหัสสถานี 02520728 สถานีวิทยุ STARWAVE FM 91.50 MHz
  เลขที่ 35 ถนนโกษาเหล็ก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
 137. นางศิโรธร บุตรสา
  รหัสสถานี 02520929 สถานีวิทยุสระบุรีคันทรี เรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 174/186 ถนนพิชัย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 138. นางสาวอภิญญา บุตรสา
  รหัสสถานี 02520867 สถานีวิทยุกิ๊กสเตชั่น FM 103.75 MHz
  เลขที่ 174/186 ถนนพิชัย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 139. นางปพัชญา บุญภักดี
  รหัสสถานี 09520188 สถานีวิทยุสมาย สมุย เรดิโอ FM 91.25 MHz
  เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
 140. นางปพัชญา บุญภักดี
  รหัสสถานี 09520186 สถานีวิทยุ ZFM SAMUI RADIO FM 102.50 MHz
  เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
 141. นางอนงค์ ศุภภิญโญ
  รหัสสถานี 14520284 สถานีวิทยุสบายใจ เรดิโอ FM 89.00 MHz
  เลขที่ 460 หมู่ที่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
 142. นายสงวน อิงคนินันท์
  รหัสสถานี 13520517 สถานีวิทยุคนวชิรบารมี-สามง่าม FM 102.50 MHz
  เลขที่ 3/16 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
 143. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย
  รหัสสถานี 07520218 สถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 338 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  33110
 144. นางพิมลรัตน์ เหมมณี
  รหัสสถานี 09520120 สถานีวิทยุเหมมณีแฟมิลี่ เรดิโอ FM 103.25 MHz
  เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนนรา 1 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
 145. นางอนัญญา สวัสดิสาร
  รหัสสถานี 11520196 สถานีวิทยุสบาย เรดิโอ FM 94.00 MHz
  เลขที่ 99/75 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 146. นางมะปราง สุขสำราญ
  รหัสสถานี 02520912 สถานีวิทยุเพอร์เฟคเรดิโอ FM 105.50 MHz
  เลขที่ 615 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
 147. นายวรภพ อินยา
  รหัสสถานี 14540095 สถานีวิทยุลำใยเรดิโอ FM 91.00 MHz
  เลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 148. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ
  รหัสสถานี 13520524 สถานีวิทยุ Power media FM 93.00 MHz
  เลขที่ 79 ถนนแดงทองดีเหนือ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
 149. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ
  รหัสสถานี 13520526 สถานีวิทยุต้นอ้อ เรดิโอ station 1 FM 101.00 MHz
  เลขที่ 79 ถนนแดงทองดีเหนือ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
 150. นางทัศนา แซ่เล้
  รหัสสถานี 04520055 สถานีวิทยุอำนาจเรดิโอ FM 106.50 MHz
  เลขที่ 410/22-23 หมู่ที่ 6 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
 151. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
  รหัสสถานี 06520195 สถานีวิทยุทรายทองเรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 152. นางสาวณัฐภรณ์ สายจันทร์
  รหัสสถานี : 07520227 สถานีวิทยุมารีหนองแคน FM 96.75 MHz
  เลขที่ 64 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านกระเบา ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
 153. นางสาวิตรี แซ่เจียะ
  รหัสสถานี : 06540061 สถานีวิทยุเจเอส เรดิโอ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 128 หมู่ที่ 10 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
 154. นางสาวอมรรัตน์ สร้างทองดี
  รหัสสถานี : 09520192 สถานีวิทยุเอ็นจอยเรดิโอ FM 97.25 MHz
  เลขที่ 30/9 ถนนศรีเวียง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
 155. นายเสริมพันธ์ คำเหลือ 1 3399 00036 39 1
  รหัสสถานี : 07540022 สถานีวิทยุคนรักถิ่น FM 105.75 MHz
  เลขที่ 204 หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
 156. นายชาญชัย พลเขต 3 4806 00009 07 7
  รหัสสถานี : 06520370 สถานีวิทยุเรณูนคร เรดิโอ FM 107.25 MHz
  เลขที่ 154 หมู่ที่ 13 ซอยโพธิ์เจริญ ถนนเรณู-หนองฮี ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
 157. นางจิราพร ฐิติวรภัทร 3 2001 01182 63 8
  รหัสสถานี : 11520106 สถานีวิทยุวีอาร์เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
 158. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์ 3 8006 00251 01 0
  รหัสสถานี : 09520213 สถานีวิทยุวิภาวดีซิตี้เรดิโอ FM 106.00 MHz
  เลขที่ 181/16 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
 159. นางดาวเรือง ผิวนวล 3 4307 00127 39 0
  รหัสสถานี : 06520253 สถานีวิทยุสพานทองเรดิโอ FM 103.00 MHz
  เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5 ซอยมิ่งเมือง 3 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
 160. นายจรัส สุปัญญา 3 5013 00697 85 7
  รหัสสถานี : 06520253 สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM 96.00 MHz
  เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 161. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง 3 6004 00366 84 2
  รหัสสถานี : 13520138 สถานีวิทยุหนองบัวเรดิโอ FM 97.75 MHz
  เลขที่ 132/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
 162. นางสาวพัทยา ชฎากิจ 3 1998 00084 65 1
  รหัสสถานี : 02540094 สถานีวิทยุแก่งคอยเรดิโอ FM 90.50 MHz
  เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 163. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์ 3 6007 00248 82 9
  รหัสสถานี : 13540058 สถานีวิทยุสร้อยทองเรดิโอ FM 107.75 MHz
  เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
 164. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3 8399 00300 06 5
  รหัสสถานี : 10520149 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง FM 90.00 MHz
  เลขที่ 74/240 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 165. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3 8399 00300 06 5
  รหัสสถานี : 10520150 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง ป่าตอง FM 99.50 MHz
  เลขที่ 62/3 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 166. นายสมัย หาญศรีนาท 3 4119 00521 77 7
  รหัสสถานี : 06520131 สถานีวิทยุสีหนาทเรดิโอ FM 96.50 MHz
  เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
 167. นายกวี กิมาลี 3 4802 00104 85 4
  รหัสสถานี : 06520374 สถานีวิทยุคนหนองฮี FM 93.00 MHz
  เลขที่ 63 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
 168. นายเจริญ สงวนแก้ว 3 1904 00034 92 5
  รหัสสถานี : 06520374 สถานีวิทยุพระราม 2 เรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 86 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 169. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ 3 5507 00210 64 4
  รหัสสถานี : 13520090 สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ FM 89.25 MHz
  เลขที่ 31/148 หมู่ที่ 21 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
 170. นายอาทิตย์ ทิพวงษ์ 3 4806 00136 21 4
  รหัสสถานี : 06520410 สถานีวิทยุเรณูเรดิโอเพื่อคุณ FM 94.25 MHz
  เลขที่ 202 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
 171. นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์ 3 5709 00559 92 6
  รหัสสถานี : 14520378 สถานีวิทยุบ้านสันทรายใหม่ (Pink Radio) FM 107.00 MHz
  เลขที่ 18 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 172. นางอธิชา ปันโน 3 5701 00632 18 1
  รหัสสถานี : 14540116 สถานีวิทยุมวลชนแม่ลาว FM 105.50 MHz
  เลขที่ 148 หมู่ที่ 10 ซอย 3 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 173. นายบุญฤทธิ์ สิทธิเดช 3 4012 00549 92 0 
  รหัสสถานี : 04520039 สถานีแมมมอทเรดิโอ FM 96.75 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 174. นางไกรศร หงษ์อนนท์ 3 4209 00917 95 5
  รหัสสถานี : 04520010 สถานีวิทยุนาวังเรดิโอ FM 101.00 MHz
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศรีสังวาลย์ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
 175. นางสุดาวดี ปาระพิมพ์ 3 4109 00086 02 6
  รหัสสถานี : 06540054 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยณัฐชยา เรดิโอ FM 95.25 MHz
  เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
 176. นายสมชาย สังข์เทพ 3 8417 00100 21 9
  รหัสสถานี : 09520168 สถานีวิทยุแท่นแก้วซิตี้เรดิโอ FM 104.25 MHz
  เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 177. นายเซ็นต์ บินอารี 3 6607 00287 26 3
  รหัสสถานี : 13520548 สถานีวิทยุไทยมุสลิมเรดิโอ FM 96.25 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 178. นายเชาวลิต บินอารี 3 6607 00287 30 1
  รหัสสถานี : 13520506 สถานีวิทยุฮาซานะเรดิโอ FM 90.75 MHz
  เลขที่ 95/4 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 179. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ 3 6698 00042 15 5
  รหัสสถานี : 13520538 สถานีวิทยุฮิปเอฟเอ็ม FM 90.00 MHz
  เลขที่ 1-3 ซอย 8 ถนนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร์ 66110
 180. นายอภิโชติ เฉ่งไล่ 3 9206 00694 68 9
  รหัสสถานี : 11520183 สถานีวิทยุรุ่งตะวันเรดิโอ FM 107.50 MHz
  เลขที่ 239 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
 181. นางกุลณัฐ สุขสอาด 3 6603 00157 64 8
  รหัสสถานี : 13520527 สถานีวิทยุน้ำใสเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 7 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66000
 182. นายอุดม จันทร์คำลอย 3 4802 00030 10 9
  รหัสสถานี : 06520366 สถานีวิทยุปลาปากเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 2 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
 183. นายเดโช สุขอิน 3 9306 00079 77 1
  รหัสสถานี : 06520400 สถานีวิทยุพันวลีเรดิโอ FM 101.50 MHz
  เลขที่ 4 หมู่ที่ 10 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
 184. นางสาวขนิษฐา แสนอุบล 3 4708 00010 89 3
  รหัสสถานี : 06520277 สถานีวิทยุนานาเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทองพัฒนา ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
 185. นายสำราญ สรสันต์ 3 4001 00058 69 9
  รหัสสถานี : 06520183 สถานีวิทยุคริสเตียนเรดิโอ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 630 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 186. นางสาวยุวดี เปาอินทร์ 3 1506 00228 66 9
  รหัสสถานี : 02520707 สถานีวิทยุเพรสเรดิโอ FM 94.75 MHz
  เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้