เลขาฯป.ป.ช. ออกคำสั่ง ย้าย/แต่งตั้งข้าราชการระดับ ผอ. 27 ราย

Last updated: 7 ต.ค. 2566  |  4051 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลขาฯป.ป.ช. ออกคำสั่ง ย้าย/แต่งตั้งข้าราชการระดับ ผอ. 27 ราย

‘นิวัติไชย เกษมมงคล’ เลขาฯ ป.ป.ช.ออกคำสั่งย้ายข้าราชการ ระดับ ผอ. 19 ราย รักษาราชการ 8 - ผู้อำนวยการพระนครศรีอยุธยา ไปอยู่นครปฐม -สำนักกิจการคณะกรรมการฯ ดูไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 - เชียงราย ลงใต้ สุราษฎร์ธานี - ปทุมธานี มา นนทบุรี มีผล 16 ตุลาคม 2566

        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดในระดับผู้อำนวยการสองชุดรวม  27 ตำแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ลงนามเอกสารโดยนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รายละเอียดข้าราชการที่ถูกโยกย้ายตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 691/2566 จำนวน 19 ราย มีดังต่อไปนี้

        1.ย้ายนายพายัพ คชพลายุกต์ จากผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม

        2.ย้ายนายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ จากผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดพระนครราชสีมาไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        3.ย้ายนางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี จากผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา

        4.ย้ายนายหิรัญ ไชยกันยา ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสระแก้วไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

        5.ย้ายนายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกำแพงเพชรไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว

        6.ย้ายนายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครพนมไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

        7.ย้ายนางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสุราษฏร์ธานีไปเป็นผู้อำนวยการสำนักคุณธรรมและความโปร่งใส

        8.ย้ายนายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงรายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

        9.ย้ายนายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลำปางไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย

        10.ย้ายนายเปรมจิต แจ่มใสดี ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดหนองบัวลำภูไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง

        11.ย้ายนางดารณี ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1

        12.ย้ายนางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรีไปเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

        13.ย้ายนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสํานักสืบสวนและกิจการพิเศษไปเป็นผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี

        14.ย้ายนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดภูเก็ตไปเป็นผู้อำนวยการสํานักสืบสวนและกิจการพิเศษ

        15.ย้ายนายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนราธิวาสไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต

        16.ย้ายว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ คลังนุช ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอ่างทองไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี

        17.ย้ายนายอิศรพงษ์ อิศรพันธุ์ ผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2 ไปเป็นผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอ่างทอง

        18.ย้ายนางสาวนิรมล เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสิงห์บุรีไปเป็นเป็นผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2

        19.ย้ายนายธนะ อาษาวุธ  ผู้อำนวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดพัทลุงไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุ:

        1.ทุกลําดับให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายและให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ที่ได้รับการแต่งตั้งไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งเลขที่เดิม

        2.ลําดับที่ 1 - 10, 13 - 19 ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา 18,000 บาท ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        3.ลําดับที่ 11 - 12 ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา 40,000 บาท ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งพนักงานไต่สวน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        4.ทุกลําดับให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ในอัตรา 10,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการ จำนวน 8 ราย ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 692/2566 ดังนี้

        1.นางสาวอภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน

        2.นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

        3.นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

        4.นางฐิติพร สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

        5.นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี

        6.นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี

        7.นางรวิดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต

        8.นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

ทุกลำดับให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

        หมายเหตุ ให้ผู้รักษาราชการแทนพ้นจากอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งเดิมและให้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รักษาราชการแทนเพียงหน้าที่เดียว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้