เช็กรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็มทั่วประเทศ

Last updated: 2022-02-10  |  5643 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เช็กรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็มทั่วประเทศ

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ประเภทบริการทางธุรกิจ

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เผยแพร่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ความว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ได้ออกประกาศเชิญชวน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ยื่นคําขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผ่านระบบการยื่นคําขอรับอนุญาต ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. นั้น

          สํานักงาน กสทช. ได้จัดทํารายงานการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามข้อ 6 และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีสําหรับการให้บริการกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการฯ) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก กสทช. ให้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สําหรับการให้บริการ ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สําหรับการให้บริการกระจายเสียง มีมติมอบหมายให้สํานักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าว วางหลักประกันการประมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. หากไม่วางหลักประกัน หรือวางหลักประกันไม่ครบถ้วนในคลื่นความถี่ใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมประมูลในคลื่นความถี่ที่ไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกัน ไม่ครบถ้วนนั้นทันที 

          บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาการวางหลักประกันการประมูลแล้ว สํานักงาน กสทช. จึงขอประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม จํานวน 71 คลื่นความถี่ ให้ทราบเป็นการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

          อนึ่ง ผู้ถูกตัดรายชื่อมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กสทช. ได้ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการทั่วไป โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ กสทช. จะแจ้งผลพิจารณาภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของ กสทช. ให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทําให้การประมูลสะดุดหยุดลง 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม          ส่วนระยะเวลาใบอนุญาต อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ข้อ 7 ระบุว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ บริการชุมชน และธุรกิจ ให้มีอายุตาม กสทช.กำหนด แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี

          จากการเก็บข้อมูลการโฆษณาของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด พบว่ามูลค่าโฆษณาในธุรกิจวิทยุลดลงต่อเนื่อง โดยปี 2560 อยู่ที่ 4,476 ล้านบาท ปี 2561 ที่ 4,802 ล้านบาท ปี 2562 ที่ 4,735 ล้านบาท ปี 2563 เหลือที่ 3,602 ล้านบาท จากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 ที่อยู่ 3,261 ล้านบาท

ที่มา : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ ประเภทบริการทางธุรกิจในระบบเอฟเอ็ม

Powered by MakeWebEasy.com