กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการเปลี่ยนผ่านระบบการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง

Last updated: 2021-07-22  |  1481 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการเปลี่ยนผ่านระบบการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง

สำนักงาน กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการเปลี่ยนผ่านระบบการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง

ตามที่ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ

4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ

5. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ...

6. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

        พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

        ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. การดาวน์โหลดเอกสาร

(1) สามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างประกาศ และแบบรับฟังความคิดเห็น ได้ที่

  ร่างประกาศ กสทช. ตาม 1. – 4. 

  ร่างประกาศ กสทช. ตาม 5.

  ร่างประกาศ กสทช. ตาม 6.

 (2) กำหนดการประชุม

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
https://forms.gle/W5br1csFpLqMrFWi6
โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.

3. การเข้าร่วมประชุม

(1) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จะส่ง E-mail แจ้ง Link สำหรับเข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านภายใน 2 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านตรวจสอบที่ Junk mail, Spam mail, Promotion ของ E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail: public.hearing.nbtc@gmail.com
(2) สำนักงาน กสทช. จะทำการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมกคน ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: public.hearing.nbtc@gmail.com

ที่มา : สำนักงาน กสทช. | สมาคมสื่อช่อสะอาด

Powered by MakeWebEasy.com