สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา

Last updated: 2021-03-18  |  1363 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564” (ครั้งที่ 2) ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564” (ครั้งที่ 2) ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต จัดโดย สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มีนาคม ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง และพัฒนาชุดหลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education Technology : AC EdTech) ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทำให้ได้มาซึ่งเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 จำนวน 3 เรื่อง คือ การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption, การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี และการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของการนำหลักสูตรไปใช้ 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับอุดมศึกษา, กลุ่มทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มโค้ช

สำหรับการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ที่ได้จัดทำขึ้น ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา และใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานตามกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนด

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่สู่การสร้างและพัฒนา หลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564” นี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Didital Disruption ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีและด้านทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล รวมทั้งคณะทำงานยกร่างชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 เข้าร่วมโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การบรรยายพิเศษ การให้แนวทางในการจัดทำสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

- การบรรยายเชิงปฏิบัติการภาพรวมการสื่อสารและความสำคัญของสื่อ

- การบรรยายเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิธีเลือกสื่อและการสร้างเครื่องมือ

- การแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลือกสรรสื่อการเรียนรู้และการอภิปรายผลการเลือกสรรสื่อ การเรียนรู้รายกลุ่ม ตามเนื้อหา 3 เรื่อง

- การทดสอบสื่อกับกลุ่มทดลอง

สรุปผลการวิเคราะห์คัดเลือกสื่อและผลการทดสอบสื่อกับกลุ่มทดลองโดยมีวิทยากรดำเนินการ ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จักกะพาก หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง รองคณบดี ฝ่ายบริหารภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3. นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะมีนา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4. นางสาวเณริศา ชัยศุภ-มงคลลาภ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลพระนคร และ 5. นางสาวอินทนิล ปลดเปลื้อง นักวิชาการอิสระ, ผู้ดำเนินรายการ Good Time Weekend

Powered by MakeWebEasy.com