ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯฉบับใหม่ เริ่มสรรหา ‘กสทช.’ ใน 15 วัน

Last updated: 2021-03-01  |  2713 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯฉบับใหม่ เริ่มสรรหา ‘กสทช.’ ใน 15 วัน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯฉบับใหม่ ให้ 'สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา' เริ่มจัดให้มีการสรรหา 'กรรมการ กสทช.' ชุดใหม่ ภายใน 15 วัน กำหนดให้ 'บอร์ดสรรหาฯ' ลงคะแนนคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยเปิดเผย พร้อมเหตุผล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดำเนินการจัดให้มีการสรรหากรรมการ กสทช. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่พ.ร.บ.บังคับใช้

สำหรับพ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นฯฉบับใหม่ กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช. โดยยกเลิกความ (7) ของ ข. มาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ และให้ใช้ข้อความว่า “เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” จากเดิมที่ใช้ข้อความว่า “เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดใด เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท”

แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 14/1 มาตรา 14/2 และมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ โดยปรับปรุงลักษณะของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา โดยกำหนดว่า นอกจากต้องมีลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในมาตรา 14/1 แล้ว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่ง ‘ไม่ต่ำกว่า’ รองอธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ

(2) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเทียบเท่า หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ

(3) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตำรวจที่มียศตั้งแต่พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรีขึ้นไป

(4) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการในบริษัทมหาชนจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

(6) มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

(7) มีประสบการณ์ทำงานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

(8) มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดตามมาตรา 14/1 มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

ส่วนการสรรหากรรมการ กสทช. นั้น มาตรา 15 บัญญัติว่า ในการสรรหากรรมการ ให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภาประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30 วันติดต่อกัน เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ขณะที่การคัดเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการคัดเลือกไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนถึง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา 15/1 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 เป็นว่า เมื่อคณะกรรมการสรรหาดำเนินการคัดเลือกได้บุคคลใดแล้ว ให้เสนอรายชื่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผู้ได้รับเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ‘กึ่งหนึ่ง’ ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ขณะเดียวกัน มาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฉบับใหม่ บัญญัติว่า ให้กรรมการ กสทช. ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนพ.ร.บ.นี้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการ กสทช. ประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการ กสทช. ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.นี้...

และมาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติว่า ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดำเนินการจัดให้มีการสรรหากรรมการ กสทช. ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.นี้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ

การประกาศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯฉบับใหม่ ส่งผลการสรรหา กรรมการ กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบประวัติของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ก่อนเสนอให้วุฒิสภาโหวตเลือก ต้องยุติลง และเริ่มการสรรหา กรรมการ กสทช.ตามกฎหมายใหม่ภายใน 15 วันนับแต่พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

Powered by MakeWebEasy.com