เปิดรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด

Last updated: 21 มี.ค. 2564  |  42024 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครภายใน 7 วัน จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผอ.กต.ท้องถิ่น) จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

หมายเลข 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง : อิสระ
หมายเลข 2 น.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ : อิสระ
หมายเลข 3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ : พรรคเพื่อไทย

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ : เชียงใหม่คุณธรรม
หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ : เชียงใหม่ก้าวใหม่
หมายเลข 4 นายบดินทร์ กินาวงค์ : ประชารัฐเชียงใหม่
หมายเลข 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ : อิสระ
หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ : อิสระ

จังหวัดลำพูน

หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ : อิสระ
หมายเลข 3 รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน : อิสระ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเลข 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ : นายก ส.สตรีแม่ฮ่องสอน
หมายเลข 3 นายอำนาจ แสงสกาย : ชมรมเครือข่ายม้ง

จังหวัดลำปาง

หมายเลข 1 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายประยูร แก้วเดียว : อนาคตลำปาง
หมายเลข 3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ : อิสระ
หมายเลข 4 นายดาชัย เอกปฐพี : พลังลำปาง
หมายเลข 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ : อิสระ
หมายเลข 6 นายจินณ์ ถาคำฟู : อิสระ
หมายเลข 7 นายสุนทร ใจแก้ว : อิสระ

จังหวัดพะเยา

หมายเลข 1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 นายณรงค์ นามวงค์ : อิสระ
หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า : ฮักพะเยา
หมายเลข 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล : อิสระ

จังหวัดแพร่

หมายเลข 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ : ฮักเมืองแป้
หมายเลข 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย : คนฮักเมืองแป้
หมายเลข 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ : คณะก้าวหน้า

จังหวัดน่าน

หมายเลข 1 นายพิชิต โมกศรี : อิสระ
หมายเลข 2 นายโสภณ ศรีมาเหล็ก : อิสระ
หมายเลข 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ : อดีต ปธ.สภา อบจ.น่าน
หมายเลข 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ : อดีต ส.ว.น่าน
หมายเลข 5 นายธนโชติ ยังขนุนพงศ์ : อิสระ

จังหวัดพิจิตร

หมายเลข 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ : พัฒนาจังหวัดพิจิตร
หมายเลข 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ : เรารักพิจิตร
หมายเลข 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ : ศิษย์หลวงพ่อเพชร
หมายเลข 4 นายมาโนชย์ วัฒนประสิทธิ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 5 นางพัฒนียา มูละ : อิสระ

จังหวัดพิษณุโลก

หมายเลข 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ : อิสระ
หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ : พลังพิษณุโลก
หมายเลข 4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข : อิสระ

จังหวัดสุโขทัย

หมายเลข 1 นายมนู พุกประเสริฐ : อิสระ
หมายเลข 2 นายวิรัตน์ วิริยะ : อดีต ส.อบจ.เขต 1

จังหวัดเพชรบูรณ์

หมายเลข 1 นายอัครเดช ทองใจสด : อิสระ
หมายเลข 2 นายสมพร คำเนียม : อิสระ
หมายเลข 3 นางอัษมา ราชสาร์ณ : อิสระ
หมายเลข 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ : คณะก้าวหน้า

จังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเลข 1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา : อิสระ
หมายเลข 2 นายโปรย สมบัติ : อิสระ
หมายเลข 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต : อิสระ
หมายเลข 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล : คณะก้าวหน้า

จังหวัดตาก

หมายเลข 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 นางศิริกุล อนุตรพงษ์ : พัฒนาตาก
หมายเลข 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 4 นายดิฐชัย ฉันติกุล : อดีตรองนายก อบจ.

จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเลข 1 นายสุนทร รัตนากร : กลุ่มหมอทร
หมายเลข 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร : อิสระ
หมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ : คณะก้าวหน้า

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเลข 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 ดร.นพดล อมรเวช : อิสระ

จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลข 1 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย : สมุทรปราการก้าวหน้า
หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม : อิสระ
หมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ : ผู้สมัครอิสระ
หมายเลข 4 นายอำนวย รัศมิทัต : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต : คณะก้าวหน้า

จังหวัดลพบุรี

หมายเลข 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย : อิสระ
หมายเลข 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข : อิสระ
หมายเลข 5 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ : รวมพลังพัฒนาลพบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเลข 1 นายอุดม จำปาสัก : อิสระ
หมายเลข 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 3 นายสุรชัย บุญลือ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 4 นายสุรสาล ผาสุข : อดีต ส.ส.

จังหวัดชัยนาท

หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 นายสุรพงษ์ สะอาด : อิสระ

จังหวัดอ่างทอง

หมายเลข 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล : กลุ่มรักบ้านเกิด
หมายเลข 2 นายโยธิน เปาอินทร์ : คณะก้าวหน้า

จังหวัดสระบุรี

หมายเลข 1 น.ส.ปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ : อิสระ
หมายเลข 2 น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุล : อิสระ
หมายเลข 3 น.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัย : อิสระ
หมายเลข 4 นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 5 นายสัญญา บุญ-หลง : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย : อิสระ
หมายเลข 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ : อิสระ
หมายเลข 8 น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา : อิสระ

จังหวัดชลบุรี

หมายเลข 1 นายวิทยา คุณปลื้ม : กลุ่มเรารักชลบุรี
หมายเลข 2 น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง : คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี
หมายเลข 3 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง : หัวหน้ากลุ่มชลบุรีก้าวหน้า
หมายเลข 4 นายสภา พละวารี : อิสระ

จังหวัดสมุทรสาคร

หมายเลข 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ : ทีมรักษ์สาคร
หมายเลข 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ : ทีมคนทำงาน
หมายเลข 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดี : ประชารัฐ สมุทรสาคร
หมายเลข 6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น : อิสระ

จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเลข 1 น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ : ร่วมรัฐพัฒนา
หมายเลข 2 นายประเสริฐศักดิ์ เติมธนะศักดิ์ : ร่วมใจพัฒนา
หมายเลข 3 นายพิสิฐ เสือสมิง : รักถิ่นเกิด
หมายเลข 4 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ : ฅนทำงาน
หมายเลข 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี : เพื่อไทยเพื่อคนสมุทรสงคราม

จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเลข 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นายสุนทร วิลาวัลย์ : อิสระ
หมายเลข 4 นายอิสสรา วนิชชากร : อิสระ

จังหวัดสระแก้ว

หมายเลข 1 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ : อิสระ
หมายเลข 2 นายสมาน บูชารัตนชัย : อิสระ
หมายเลข 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง : อิสระ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลข 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ : แปดริ้วโฉมใหม่
หมายเลข 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ : ฉะเชิงเทราก้าวไกล

จังหวัดจันทบุรี

หมายเลข 1 นายธนภณ กิจกาญจน์ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี : อนาคตจันท์
หมายเลข 3 นายมานะ ชนะสิทธิ์ : สุยจันท์

จังหวัดอุทัยธานี

หมายเลข 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี : อดีตนายก อบจ.

จังหวัดปทุมธานี

หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง : คนรักปทุม

จังหวัดนนทบุรี

หมายเลข 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง : พลังนนท์
หมายเลข 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ : ผึ้งหลวง
หมายเลข 4 นางพิมพร ชูรอด : อิสระ

จังหวัดตราด

หมายเลข 1 นายสามารถ พงษ์วัน : อิสระ
หมายเลข 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 3 นายประทีป เลขาพันธ์ : ตราดบ้านเรา
หมายเลข 4 นายสังคม นิลฉวี : อิสระ
หมายเลข 5 ดร.บรรจง กาญจนานิล : อิสระ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมายเลข 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ : ประจวบโมเดล
หมายเลข 2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล : พรรคเพื่อไทย

จังหวัดนครปฐม

หมายเลข 1 นายชัชวาล จันทะสาร : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 นายจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ : กลุ่มชาวบ้าน
หมายเลข 3 นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว : พลังแผ่นดิน
หมายเลข 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ : พรรคเพื่อไทย

จังหวัดนครสวรรค์

หมายเลข 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ : พรรคก้าวไกล
หมายเลข 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ : พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 3 พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ : นครสวรรค์บ้านเรา

จังหวัดราชบุรี

หมายเลข 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว : นิวเจน
หมายเลข 2 นางภรมน นรการกุมพล : ราชบุรีก้าวหน้า
หมายเลข 3 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา : พัฒนาราชบุรี

จังหวัดระยอง

หมายเลข 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง
หมายเลข 4 นายสุวิท เหล่าฤทธิไกร

จังหวัดเพชรบุรี

หมายเลข 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ : รวมใจเพชร

จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลข 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ : พลังกาญจน์
หมายเลข 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ : พลังใหม่
หมายเลข 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล : NEXT กาญจนบุรี
หมายเลข 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ : เมืองกาญจน์ก้าวใหม่

จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเลข 1 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ : อิสระ
หมายเลข 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ : อิสระ
หมายเลข 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 4 นายเสน่ห์ บุณสุข : อิสระ

จังหวัดนครนายก

หมายเลข 1 นายวิเชษ บำรุงจิตร
หมายเลข 2 นายสุรชัย ชูสกุล
หมายเลข 3 น.ส.สมจิตต์ หนุนภักดี
หมายเลข 4 น.ส.ภัทธา สินสืบผล
หมายเลข 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
หมายเลข 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลข 1 นายอำนวย ยุติธรรม : นครประชารัฐ
หมายเลข 2 นางกนกพร เดชเดโช : พลังเมืองนคร
หมายเลข 3 นายอนันต์ ทองอุ่น : ทิศทางใหม่
หมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ : นครก้าวหน้า
หมายเลข 5 นายนนทิวรรธิ์ นนทภักดิ์ : อิสระ
หมายเลข 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน : คนรักเมืองคอน
หมายเลข 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 8 นายพงษ์ฐกร ไพริน

จังหวัดพังงา

หมายเลข 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม : คณะก้าวหน้าพังงา
หมายเลข 2 นายธราธิป ทองเจิม : ร่วมสร้างพังงา
หมายเลข 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช : อดีตนายก อบจ.

จังหวัดกระบี่

หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล : อดีตนายก อบจ.

จังหวัดภูเก็ต

หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ : คนบ้านเรา
หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ : ภูเก็ตหยัดได้
หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ : คณะก้าวหน้าภูเก็ต
หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร : ภูเก็ตปุ้นเต่
หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ : อิสระ

จังหวัดนราธิวาส

หมายเลข 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 นายรำรี มามะ : อดีต ส.ส.
หมายเลข 3 นายคอยรูซามัน มะ : คณะก้าวหน้า

จังหวัดตรัง

หมายเลข 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ : กิจปวงชน
หมายเลข 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย : ตรังพัฒนาเมืองตรัง
หมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก : ตรังก้าวใหม่

จังหวัดชุมพร

หมายเลข 1 นายลิขิต ศรีชาติ : ผึ้งงาน
หมายเลข 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย : อดีต ส.ส.
หมายเลข 3 นายนพพร อุสิทธิ์ : อดีตประธานสภา อบจ.

จังหวัดระนอง

หมายเลข 1 นายธนากร บริสุทธิยาณี : รวมพลังระนอง
หมายเลข 2 นายชัยพัฒน์ เศรษฐยุกานนท์ : ระนองก้าวหน้า
หมายเลข 3 นายสมมารถ จำปาดะ : อิสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทร์บัว : อิสระ
หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ : อดีต ส.ส.
หมายเลข 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร : อิสระ
หมายเลข 5 นางจิราวรรณ สารสิทธิ์ : อิสระ
หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว : อดีตนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ : ก้าวหน้าสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพัทลุง

หมายเลข 1 นายภุชงค์ วรศรี : อดีตประธานสภา อบจ.
หมายเลข 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ : อิสระ

จังหวัดสงขลา

หมายเลข 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ : อิสระ
หมายเลข 2 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล : สงขลาประชารัฐ
หมายเลข 3 นายไพเจน มากสุวรรณ : พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 นางภัทราวรรณ ขำตรี : เพื่อสังคม

จังหวัดสตูล

หมายเลข 1 นายเกตุชาติ เกษา : พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ : สตูลสันติธรรม
หมายเลข 3 นายนาวี พรหมทรัพย์ : อิสระ
หมานเลข 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล : เพื่อไทยอนาคตสตูล

จังหวัดปัตตานี

หมายเลข 1 นายรุสดี สารอเอง : อดีต ส.จ.
หมายเลข 2 นายเศรษฐ อัลยุฟรี่ : อดีตนายก อบจ.

จังหวัดยะลา

หมายเลข 1 นายมุขตาร์ มะทา : ยะลาพัฒนา
หมายเลข 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด : ยะลาประชารัฐ

ภาคอีสาน

จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลข 1 นายสาธิต ปิติวรา : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล : ร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่
หมายเลข 3 นพ.สำเริง แหยงกระโทก : รักษ์โคราช
หมายเลข 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ : อิสระ
หมายเลข 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ : อิสระ

จังหวัดยโสธร

หมายเลข 1 นายวิเชียร สมวงศ์ : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายสมหวัง จำปาหอม : อิสระ
หมายเลข 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี : คณะก้าวหน้า

จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเลข 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร : กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้
หมายเลข 2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นายกิตติพร อินทะสีดา : อิสระ

จังหวัดนครพนม

หมายเลข 1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ : ร่วมใจนครพนม
หมายเลข 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ : รวมพลังเพื่อไทย
หมายเลข 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง : อิสระ
หมายเลข 5 นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์ : อิสระ

จังหวัดมุกดาหาร

หมายเลข 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ : รวมพลังพัฒนามุกดาหาร
หมายเลข 4 นายวิริยะ ทองผา : อิสระ
หมายเลข 5 นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ : อิสระ

จังหวัดอุดรธานี

หมายเลข 1 นายชวนนท์ ศิริบาล : อิสระ
หมายเลข 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 นายวิเชียร ขาวขำ : เพื่อไทยอุดรธานี

จังหวัดหนองคาย

หมายเลข 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร : รักหนองคาย
หมายเลข 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล : เพื่อไทยหนองคาย
หมายเลข 3 นายกฤษภณ หล้าวงษา : คณะก้าวหน้า

จังหวัดขอนแก่น

หมายเลข 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ : อิสระ
หมายเลข 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ : อิสระ
หมายเลข 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต : อิสระ
หมายเลข 4 นายอัษฎางค์ แสวงการ : มหานครขอนแก่น
หมายเลข 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ : อิสระ
หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ : อิสระ
หมายเลข 7 นายศรุต เบ้าจรรยา : อิสระ
หมายเลข 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ : อิสระ
หมายเลข 9 พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ : อิสระ
หมายเลข 10 นายนพดล สีดาทัน : อิสระ

จังหวัดมหาสารคาม

หมายเลข 1 นายทองหล่อ พลโคตร : มหาสารคามพัฒนา
หมายเลข 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ : พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นายชยพล โบราณมูล : อิสระ
หมายเลข 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ : พรรคเพื่อไทย

จังหวัดบึงกาฬ

หมายเลข 1 นายอภิเดช รักษาโสม : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี : พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นายนิพนธ์ คนขยัน : อดีตนายก อบจ
หมายเลข 5 คือ นายณัฐพล เนื่องชมพู : อดีต ส.ว.บึงกาฬ

จังหวัดสุรินทร์

หมายเลข 1 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายมานพ แสงดำ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน : อิสระ
หมายเลข 4 นายเมธี สอนจิตต์ : อิสระ
หมายเลข 5 นายพรชัย มุ่งเจริญพร : สุรินทร์รวมใจ
หมายเลข 6 พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย : อิสระ
หมายเลข 7 นายประดุจ มั่นหมาย : อิสระ

จังหวัดหนองบัวลำภู

หมายเลข 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย : อิสระ
หมายเลข 3 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ : กลุ่มรักหนองบัว
หมายเลข 4 นางสาวจิรายุ สนามพล : อิสระ
หมายเลข 5 นายรงศร โสภาบุตร : อิสระ
หมายเลข 6 นายวิชัย สามิตร : พรรคเพื่อไทย

จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเลข 1 นายไชยยงค์ เวชกามา : อิสระ
หมายเลข 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ : อิสระ
หมายเลข 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล : อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร : อิสระ

จังหวัดชัยภูมิ

หมายเลข 1 นายอร่าม โล่ห์วีระ : อดีต ส.ส.
หมายเลข 2 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ : นายกสมาคมกีฬาฯชัยภูมิ
หมายเลข 3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ : น้องอดีตนายก อบจ.
หมายเลข 4 นายสุชีพ เศวตกมล : อิสระ

จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 2 น.ส.นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ : คุณธรรม
หมายเลข 3 นายบัณฑิต วิลามาศ : อนาคตของชาวอุบล
หมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ : กลุ่มอุบลคนดี
หมายเลข 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ : พรรคเพื่อไทย

จังหวัดอำนาจเจริญ

หมายเลข 1 นายสว่าง นาคพันธ์ : อิสระ
หมายเลข 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี : พลังอำนาจเจริญ
หมายเลข 3 น.ส.วันเพ็ญ ตั้งตระกูล : ภูมิใจไทยอำนาจเจริญ
หมายเลข 4 นายชัยศรี กีฬา : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 5 นายพนม ประเสริฐศรี : อิสระ

จังหวัดเลย

หมายเลข 1 นายชวลิตย์ น้อยดี : กลุ่มพัฒนา
หมายเลข 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง : กลุ่มพัฒนา
หมายเลข 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช : กลุ่มพัฒนา
หมายเลข 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ : อดีตนายก อบจ.เลย กลุ่มพัฒนา
หมายเลข 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ : ทางสายใหม่เปลี่ยนเลย
หมายเลข 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง : อิสระ

จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเลข 1 นายเอกภาพ พลซื่อ : อดีต ส.ส.
หมายเลข 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล : พรรคเพื่อไทย

จังหวัดสกลนคร

หมายเลข 1 นายชัยมงคล ไชยรบ : คิดต่างสร้างเมือง
หมายเลข 2 นายชูพงษ์ คำจวง : พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล : คณะก้าวหน้า
หมายเลข 4 นายวิชัย สีนุเดช : อิสระ
หมายเลข 5 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ : ตุ้มโฮมเมืองสกล
หมายเลข 6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี : อดีตนายก อบจ.

จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส : อิสระ
หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ : อิสระ
หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ : อิสระ
หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร : อิสระ
หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ : อิสระ
หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล : อิสระ
หมายเลข 7 นายสมเพียร แก้วศรีใส : อิสระ
หมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร : พรรคภูมิใจไทย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้