ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.นนทบุรี

Last updated: 21 มี.ค. 2564  |  80850 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลือกตั้งท้องถิ่น 2563

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์โอทอปนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ส.อบจ.) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 มีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) จำนวน 36 เขต ดังนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หมายเลข 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ คณะก้าวหน้า
 
หมายเลข 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง กลุ่มพลังนนท์
 
หมายเลข 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ กลุ่มผึ้งหลวง

 

หมายเลข 4 นางพิมพร ชูรอด

อำเภอเมืองนนทบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1  นายสมหมาย พลอยสัมฤทธิ์
หมายเลข 2  นายนนทรานุวัตร พรมจันทร์
หมายเลข 3  นายชนินทร์ แจ้งสว่าง
หมายเลข 4  นายอทิทักษ์ ฐานะรัตน์

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1  นายภานุวัฒน์ เรี่ยวแรง
หมายเลข 2  น.ส.สุวรรณี แก้วชิงดวง
หมายเลข 3  นายอัครพนธ์ พ่วงสมจิตตร์
หมายเลข 4  นายไชยพร พรตรีสัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข 1  นางสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุไชย
หมายเลข 2  นายวัชระ ศรประสาท
หมายเลข 3  นายพลวัตร บรรดาศักดิ์
หมายเลข 4  นายอัศวิน แก้วมณี

เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลข 1  นายสุรินทร์ สะและสกุล
หมายเลข 2  นายวริทธิ์โชติ รอดรักษ์
หมายเลข 3  นายภคิน วรวรรณปรีชา
หมายเลข 4  น.ส.เอมวิกา เพ็ชร์สว่าง

เขตเลือกตั้งที่ 5

หมายเลข 1  นายอภิเศรษฐ ขมประเสริฐ
หมายเลข 2  นายเนรมิต ศรีเมือง
หมายเลข 3  นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก

เขตเลือกตั้งที่ 6

หมายเลข 1  นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง
หมายเลข 2  นายชุติพนธ์ ปิ่นมณี
หมายเลข 3  นายเอกพล ประสงค์ชัยกุล
หมายเลข 4  นายวิโรจน์ อยู่รุ่งเรือง
หมายเลข 5  นายชนินทร์ เตมีรักษ์

เขตเลือกตั้งที่ 7

หมายเลข 1  นายสมคิด มากวงษ์
หมายเลข 2  น.ส.ธัญยธรณ์ สังข์เผื่อน
หมายเลข 3  นายรุจิโรจน์ นิยมสินธุ์
หมายเลข 4  นายณัฏกาญจน์ พลธนะ

เขตเลือกตั้งที่ 8

หมายเลข 1  นายชัยสิทธิ์ เขียนบริสุทธิ์
หมายเลข 2  นายสุนทร มาทรัพย์
หมายเลข 3  นายวิรัตน์ เกียรติสันติกุล
หมายเลข 4  นายธนบดี อินทวีโร
หมายเลข 5  นายนัฐชัย โตมงคล

เขตเลือกตั้งที่ 9

หมายเลข 1  นายประทีป สันป่าแก้ว
หมายเลข 2  นายสมศักดิ์ ถาวร
หมายเลข 3  นายมาโนช จันทรวงศ์

เขตเลือกตั้งที่ 10

หมายเลข 1  นายเจษฎา ลามอ
หมายเลข 2  นายธนภพ โค้วเนื่องศรี
หมายเลข 3  น.ส.ดลญารัตน์ พวงบุบผา

อำเภอบางบัวทอง

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1  นายวงษ์ ปิ่นแก้ว
หมายเลข 2  นายชาญชัย แจ่มโกมัย
หมายเลข 3  นายไชยวัฒน์ แย้มนาค

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1  นางวาสนา กันตามระ
หมายเลข 2  นายก้อง เพชรแก้ว
หมายเลข 3  นายสุเทพ นิลน้อย

เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข 1  น.ส.ปีย์วรา จริยเมโธ
หมายเลข 2  น.ส.สินีนาฎ จันทร์ใบเล็ก  
หมายเลข 3  นายอนันตชาติ เพ็งสุทธิ์
หมายเลข 4  นายเวสารัช ชาติยิ่งเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลข 1  นายพิศิษย์ ทิมดี
หมายเลข 2  นายกรภัทร์ ศิริสุนทโรทัย
หมายเลข 3  นายพรชัย ยิ้มขลิบ

เขตเลือกตั้งที่ 5

หมายเลข 1  นายพฤหัส สุวรรณประเสริฐ
หมายเลข 2  นายยงยุทธ แก้วน้อย
หมายเลข 3  นายเดชาวัจน์ รถีฉัตรภิรมย์
หมายเลข 4  นายชัยรัตน์ นิลทัด
หมายเลข 5  นายเกริกหิรัญ แปลกประเสริฐ

เขตเลือกตั้งที่ 6

หมายเลข 1  นายเอกรินทร์ ลานทอง
หมายเลข 2 นายประวิตร บุรานนท์
หมายเลข 3  นายยุทธนา บุญกลัด
หมายเลข 4  น.ส.วราภรณ์ เพ็ชรเกาะ
หมายเลข 5  นายปรีชา ฉอสุวรรณชาติ
หมายเลข 6  นายสวัสดิ์ ขุนเหมือน

เขตเลือกตั้งที่ 7

หมายเลข 1  นายชัยพร วิวัฒนวาทิน
หมายเลข 2  นางอารีย์ ณรงค์น้อย
หมายเลข 3  นายมาโนช สมมนัส
หมายเลข 4  นายประดิษฐ์ แน่วแน่

เขตเลือกตั้งที่ 8

หมายเลข 1  นายณัฐวุฒิ อินแดง
หมายเลข 2  นายกฤตชัย นิยม
หมายเลข 3  นายยุทธนา ธูปแก้ว

อำเภอปากเกร็ด

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1  นายคมกฤษ เรี่ยวแรง
หมายเลข 2  นายอภิชาติ บินอุมา
หมายเลข 3  นายมานัส ศรีปิ่น
หมายเลข 4  นายภัทรกร มะโนกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1  นายเอสเทพธาดา กรอบบาง
หมายเลข 2  นายวิศรุต ทองเงิน
หมายเลข 3  นายสุวิพงศ์ สุริยะกำพล
หมายเลข 4  นายนิสิต นวลละออ

เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข 1  นายธนดล เพชรบุรีกุล
หมายเลข 2  น.ส.ปิยวรรณ เกตุกราย
หมายเลข 3  นายไพฑูรย์ จันทร์แจ่ม
หมายเลข 4  นายอธิป มีชัย
หมายเลข 5  นายศุภชัย นาคศรีจันทร์

เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลข 1  นายจรัญ  นาคน้อย
หมายเลข 2  นายประยูร  ถาวร
หมายเลข 3  นายนันทิน พานิชกุล
หมายเลข 4  นางมนัสนันท์ ดิลกโสวัฒน์

เขตเลือกตั้งที่ 5

หมายเลข 1  นายวัชรัตน์  ตาสอน
หมายเลข 2  นายสุธี ทองสวัสดิ์
หมายเลข 3  นายวิสิษฐ ฉุยกลิ่น
หมายเลข 4  นายทองใบ เสริฐสอน

เขตเลือกตั้งที่ 6

หมายเลข 1  นายสุวิศิษฏ์ พงศ์ภรณ์ปภาณ
หมายเลข 2  นายสันทัศน์ อาหมัด
หมายเลข 3  ว่าที่ ร.ต.อรุณ พรมเอี่ยม
หมายเลข 4  ส.อ.สิทธิพร ปรีชาหาญ

เขตเลือกตั้งที่ 7

หมายเลข 1  นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์
หมายเลข 2  น.ส.ศลีลา ปัญจโกวิทย์
หมายเลข 3  นายพิศาล หมัดสะและ
หมายเลข 4  นายสุกฤษฎิ์ ผ่องคำพันธ์ุ

อำเภอบางใหญ่

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1  นายชญาศักดิ์ ศรีโพธิ์
หมายเลข 2  นายวีระ ฟักแย้ม
หมายเลข 3  นายสมเสลา แพงคำฮัก

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1  นายบุญส่ง ยุ่นสมาน
หมายเลข 2  นายศรายุทธ งามมุข
หมายเลข 3  นายกฤษฎา สุดใจดี
หมายเลข 4  นางอัญชลี ถาวร
หมายเลข 5  นายประสาน เกตุสี

เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข 1  นายธวัช เอี๊ยวคนอง
หมายเลข 2  น.ส.พรรษา มณีศรี
หมายเลข 3  นายสมหมาย วรรณทอง
หมายเลข 4  น.ส.สุกานดา เสมหิรัญ

เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลข 1  นายกฤษณะ แสงศิริ
หมายเลข 2  น.ส.ธนินันต์ อรัณยะนาค
หมายเลข 3  นายสุพจน์ ธูปแพ
หมายเลข 4  นายสุราช มานะกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 5

หมายเลข 1  นายรัชธร ประเสริฐฤทธิ์
หมายเลข 2  นายสุรินทร์ คำแพ
หมายเลข 3  นายภาสกร กลิ่นช้าง
หมายเลข 4  นายณัฏชนน ไพรรุณ

อำเภอบางกรวย

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1  นายวุฒิไกร กลางทอง
หมายเลข 2  นางอรวีณา เกตุเพ็ง
หมายเลข 3  นายสมจิต นาคปิ่น
หมายเลข 4  นายสุชาติ ถนอมรัตน์

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1  นายอนุศักดิ์ เรืองชู
หมายเลข 2  น.ส.มุริตา เรืองฤทธิ์
หมายเลข 3  นายสุเทพ ต่ายจันทร์

เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข 1  นายสมควร คงล้วน
หมายเลข 2  นายศุภวิชญ์ แสงทอง
หมายเลข 3  นายสมเจตน์ อัจฉริยะประสิทธิ์
หมายเลข 4  นายพิเชษฐ์ วัฒนะเสวี

เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลข 1  นางพิมพ์ชนก สุขนุกูล
หมายเลข 2  นายสินธนา สกุลเมตตาธรรม
หมายเลข 3  นายกฤษกร อัจฉริยะประสิทธิ์

อำเภอไทรน้อย

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1  นายเทวินทร์ ยนต์อยู่
หมายเลข 2  นายเฉลิมชัย นิยมราษฎร์
หมายเลข 3  นายชุมพร  ตาดอยู่
หมายเลข 4  นายรื่นยศ โชคชัยเจริญพร

ขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1  นายนพดล เทียนทอง
หมายเลข 2  นายสรัล ปลื้มเจริญ
หมายเลข 3  นายอดุล จันทร์แก้ว

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้