ชิงนายกฯอบจ.นนทบุรี 'ธงชัย' แชมป์เก่าเบอร์3 'ฉลอง' เบอร์2 'ไพบูลย์' เบอร์1

Last updated: 21 มี.ค. 2564  |  12730 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชิงนายกฯอบจ.นนทบุรี 'ธงชัย' แชมป์เก่าเบอร์3 'ฉลอง' เบอร์2 'ไพบูลย์' เบอร์1

สามกลุ่มลงชิงนายก-สมาชิก อบจ.นนทบุรี "ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ" คณะก้าวหน้า เบอร์ 1 “ฉลอง เรี่ยวแรง” กลุ่มพลังนนท์ เบอร์ 2 ส่วนแชมป์เก่า "ธงชัย เย็นประเสริฐ" กลุ่มผึ้งหลวง เบอร์ 3

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์โอทอปนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ส.อบจ.) 

โดยก่อนเวลา 08.30 น.ได้มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาลงชื่อ 2 คน คือนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ลงในนามกลุ่มพลังนนท์ โดยส่ง ส.อบจ.นนทบุรี ลงครบทั้ง 36 เขต และนายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคอนาคตใหม่ ลงในนามของคณะก้าวหน้า พร้อมทั้งส่งผู้สมัคร ส.อบจ.นนทบุรีลง 31 เขต ต่อมาหลังเวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ เจ้าของเก้าอี้เดิมนายก อบจ.นนทบุรี 3 สมัย ได้มาลงชื่อสมัครนายก อบจ.นนทบุรี ในนามกลุ่มผึ้งหลวง พร้อมทั้งส่ง ส.อบจ.นนทบุรี ลงครบทั้ง 36 เขต

โดยก่อนการจับเบอร์หมายเลขผู้สมัคร นายฉลอง เรี่ยวแรง นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ และ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ได้ตกลงกันว่าใครจะได้หมายเลขอะไร โดยนายฉลอง เรี่ยวแรง ยอมยกหมายเลข 1 ให้กับนายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ โดยไม่ต้องมีการจับฉลาก และนายฉลอง เรี่ยวแรง ได้หมายเลข 2 ส่วน พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ มาลงชื่อหลังเวลาได้หมายเลข 3 ไป เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการรับสมัครตามอันดับหมายเลขที่ผู้สมัครตกลงกัน

ขณะเดียวกันได้มีการตกลงหมายเลขของผู้สมัคร ส.อบจ ว่าควรจะเป็นหมายเลขเดียวกับผู้สมัคร นายก อบจ. แต่ทั้งนี้มีผู้สมัคร ส.อบจ.บางเขตไม่ยินยอม เนื่องจากบางเขตมีผู้สมัครอิสระ และคณะก้าวหน้าก็ส่งผู้สมัครเพียง 31 เขตจึงต้องมีการจับหมายเลขกัน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สมัคร ส.อบจ. หมายเลข 1 เป็นของกลุ่มคณะก้าวหน้า หมายเลข 2 จะเป็นของกลุ่มพลังนนท์ ส่วนหมายเลข 3 ส่วนใหญ่ป็นผู้สมัครกลุ่มผึ้งหลวง

ร.ต.อ.หญิง วฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี มีการเลือกตั้งนายก อบจ. 1 ตำแหน่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 36 เขต แบ่งเป็น อ.เมืองนนทบุรี 10 เขต อ.บางบัวทอง 8 เขต อ.ปากเกร็ด 7 เขต อ.บางใหญ่ 5 เขต อ.บางกรวย 4 เขต และ อ.ไทรน้อย 2 เขต เฉลี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตละประมาณ 28,504 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,026,165 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,751 หน่วยเฉลี่ยหน่วยละประมาณ 600 คน

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 1

นายสมหมาย พลอยสัมฤทธิ
นายนนทรานุวัตร พรมจันทร์
นายชนินทร์ แจ้งสว่าง
นายอทิทักษ์ ฐานะรัตน์

เขตเลือกตั้งที่ 2

นายภานุวัฒน์ เรี่ยวแรง
น.ส.สุวรรณี แก้วชิงดวง
นายอัครพนธ์ พ่วงสมจิตตร์
นายไชยพร พรตรีสัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3

นางสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุไชย
นายวัชระ ศรประสาท
นายพลวัตร บรรดาศักดิ์
นายอัศวิน แก้วมณี

เขตเลือกตั้งที่ 4

นายสุรินทร์ สะและสกุล
นายวริทธิ์โชติ รอดรักษ์
นายภคิน วรวรรณปรีชา
น.ส.เอมวิกา เพ็ชร์สว่าง

เขตเลือกตั้งที่ 5

นายอภิเศรษฐ ขมประเสริฐ
นายเนรมิต ศรีเมือง
นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก

เขตเลือกตั้งที่ 6

นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง
นายชุติพนธ์ ปิ่นมณี
นายเอกพล ประสงค์ชัยกุล
นายวิโรจน์ อยู่รุ่งเรือง

เขตเลือกตั้งที่ 7

นายสมคิด มากวงษ์
น.ส.ธัญยธรณ์ สังข์เผื่อน
นายรุจิโรจน์ นิยมสินธุ์

เขตเลือกตั้งที่ 8

นายชัยสิทธิ์ เขียนบริสุทธิ์
นายสุนทร มาทรัพย์
นายวิรัตน์ เกียรติสันติกุล
นายธนบดี อินทวีโร

เขตเลือกตั้งที่ 9

นายประทีป สันป่าแก้ว
นายสมศักดิ์ ถาวร
นายมาโนช จันทรวงศ์

เขตเลือกตั้งที่ 10

นายเจษฎา ลามอ
นายธนภพ โค้วเนื่องศรี
น.ส.ดลญารัตน์ พวงบุบผา

อำเภอบางบัวทอง

เขตเลือกตั้งที่ 1

นายวงษ์ ปิ่นแก้ว
นายชาญชัย แจ่มโกมัย
นายไชยวัฒน์ แย้มนาค

เขตเลือกตั้งที่ 2

นางวาสนา กันตามระ
นายก้อง เพชรแก้ว
นายสุเทพ นิลน้อย

เขตเลือกตั้งที่ 3

น.ส.ปีย์วรา จริยเมโธ
น.ส.สินีนาฎ จันทร์ใบเล็ก  
นายอนันตชาติ เพ็งสุทธิ์
นายเวสารัช ชาติยิ่งเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ 4

นายพิศิษย์ ทิมดี
นายกรภัทร์ ศิริสุนทโรทัย
นายพรชัย ยิ้มขลิบ

เขตเลือกตั้งที่ 5

นายพฤหัส สุวรรณประเสริฐ
นายยงยุทธ แก้วน้อย
นายเดชาวัจน์ รถีฉัตรภิรมย์
นายชัยรัตน์ นิลทัด

เขตเลือกตั้งที่ 6

นายเอกรินทร์ ลานทอง
นายประวิตร บุรานนท์
นายยุทธนา บุญกลัด
น.ส.วราภรณ์ เพ็ชรเกาะ
นายปรีชา ฉอสุวรรณชาติ
นายสวัสดิ์ ขุนเหมือน

เขตเลือกตั้งที่ 7

นายชัยพร วิวัฒนวาทิน
นางอารีย์ ณรงค์น้อย
นายมาโนช สมมนัส

เขตเลือกตั้งที่ 8

นายณัฐวุฒิ อินแดง
นายกฤตชัย นิยม
นายยุทธนา ธูปแก้ว

อำเภอปากเกร็ด

เขตเลือกตั้งที่ 1

นายคมกฤษ เรี่ยวแรง
นายอภิชาติ บินอุมา
นายมานัส ศรีปิ่น
นายภัทรกร มะโนกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2

นายเอสเทพธาดา กรอบบาง
นายวิศรุต ทองเงิน
นายสุวิพงศ์ สุริยะกำพล
นายนิสิต นวลละออ

เขตเลือกตั้งที่ 3

นายธนดล เพชรบุรีกุล
น.ส.ปิยวรรณ เกตุกราย
นายไพฑูรย์ จันทร์แจ่ม
นายอธิป มีชัย
นายศุภชัย นาคศรีจันทร์

เขตเลือกตั้งที่ 4

นายจรัญ  นาคน้อย
นายประยูร  ถาวร
นายนันทิน พานิชกุล
นางมนัสนันท์ ดิลกโสวัฒน์

เขตเลือกตั้งที่ 5

นายวัชรัตน์  ตาสอน
นายสุธี ทองสวัสดิ์
นายวิสิษฐ ฉุยกลิ่น
นายทองใบ เสริฐสอน

เขตเลือกตั้งที่ 6

นายสุวิศิษฏ์ พงศ์ภรณ์ปภาณ
นายสันทัศน์ อาหมัด
ว่าที่ ร.ต.อรุณ พรมเอี่ยม
ส.อ.สิทธิพร ปรีชาหาญ

เขตเลือกตั้งที่ 7

นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์
น.ส.ศลีลา ปัญจโกวิทย์
นายพิศาล หมัดสะและ
นายสุกฤษฎิ์ ผ่องคำพันธ์ุ

อำเภอบางใหญ่

เขตเลือกตั้งที่ 1

นายชญาศักดิ์ ศรีโพธิ์
นายวีระ ฟักแย้ม
นายสมเสลา แพงคำฮัก

เขตเลือกตั้งที่ 2

นายบุญส่ง ยุ่นสมาน
นายศรายุทธ งามมุข
นายกฤษฎา สุดใจดี
นางอัญชลี ถาวร
นายประสาน เกตุสี

เขตเลือกตั้งที่ 3

นายธวัช เอี๊ยวคนอง
น.ส.พรรษา มณีศรี
นายสมหมาย วรรณทอง
น.ส.สุกานดา เสมหิรัญ

เขตเลือกตั้งที่ 4

นายกฤษณะ แสงศิริ
น.ส.ธนินันต์ อรัณยะนาค
นายสุพจน์ ธูปแพ
นายสุราช มานะกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 5

นายรัชธร ประเสริฐฤทธิ์
นายสุรินทร์ คำแพ
นายภาสกร กลิ่นช้าง
นายณัฏชนน ไพรรุณ

อำเภอบางกรวย

เขตเลือกตั้งที่ 1

นายวุฒิไกร กลางทอง
นางอรวีณา เกตุเพ็ง
นายสมจิต นาคปิ่น

เขตเลือกตั้งที่ 2

นายอนุศักดิ์ เรืองชู
น.ส.มุริตา เรืองฤทธิ์
นายสุเทพ ต่ายจันทร์

เขตเลือกตั้งที่ 3

นายสมควร คงล้วน
นายศุภวิชญ์ แสงทอง
นายสมเจตน์ อัจฉริยะประสิทธิ์
นายพิเชษฐ์ วัฒนะเสวี

เขตเลือกตั้งที่ 4

นางพิมพ์ชนก สุขนุกูล
นายสินธนา สกุลเมตตาธรรม
นายกฤษกร อัจฉริยะประสิทธิ์

อำเภอไทรน้อย

เขตเลือกตั้งที่ 1

นายเทวินทร์ ยนต์อยู่
นายเฉลิมชัย นิยมราษฎร์
นายชุมพร  ตาดอยู่

ขตเลือกตั้งที่ 2

นายนพดล เทียนทอง
นายสรัล ปลื้มเจริญ
นายอดุล จันทร์แก้ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้