ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

Last updated: 19 ก.ย. 2563  |  6374 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ประสงค์ขออนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สามารถขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และตามที่ กสทช. กำหนด

“ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อรองรับการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

“การขออนุญาต” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ลงทะเบียนขอใช้ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับสำนักงาน กสทช. จนเสร็จสมบูรณ์ ตามประกาศนี้

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอ หรือค่าดำเนินการตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท

“แบบคำขอ” หมายความว่า แบบตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้ส าหรับยื่นขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอนุญาต เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

“หน่วยงานเจ้าของข้อมูล” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีบัญชีผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้

หมวด ๑ การลงทะเบียน

ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้

ข้อ ๕ การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ลงทะเบียน ตามข้อ ๔ มีหน้าที่ต้องแสดงตัวตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าใช้ระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้

          การแสดงตัวตนตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการผ่านทางระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้

(๑) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

(๑.๑) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน

(๑.๒) ข้อมูลของผู้มีอำนาจกระทำการแทน

(๑.๓) ข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

(๒) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

(๒.๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน

(๒.๒) ข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

(๓) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

(๓.๑) หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย

(๓.๒) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ในกรณีนิติบุคคลหรือกลุ่มคนมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

(๓.๓) ข้อมูลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

(๓.๔) ข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตัวตนตามข้อ ๕ จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบตัวตนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดบัญชีผู้ใช้งานส่งให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่สำนักงาน กสทช. กำหนดภายในวันถัดจากวันที่ลงทะเบียน

ข้อ ๗ บัญชีผู้ใช้งานถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการและให้ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

          การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย

          การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ของบัญชีผู้ใช้งานสามารถกระทำได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ

ข้อ ๘ ภายใต้การขออนุญาตตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถขออนุญาตตามประกาศนี้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) ลงชื่อเข้าใช้ (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๒) ระบุประเภทการขออนุญาตที่ประสงค์จะดำเนินการ

(๓) กรอกแบบคำขอหรือข้อมูลที่ประสงค์จะขออนุญาตตามที่กำหนดไว้ในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งยื่นแบบคำขอและแนบเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วนในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ประเภท PDF (Portable Document Format) ขนาดไม่เกินไฟล์ละ ๕ เมกกะไบต์ โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม แล้วจึงอัปโหลด (Upload) บนระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารใดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะต้องมีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อน และถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรองว่ามีเอกสารดังกล่าวอันเป็นต้นฉบับอยู่ในครอบครอง

(๔) ในกรณีที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องชำระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่นใดที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ภายในวันที่ยื่นคำขอ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ถือว่ามิได้ยื่นคำขอในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

          การชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าสำนักงาน กสทช. ได้รับชำระค่าธรรมเนียมโดยสมบูรณ์ในวันที่ปรากฏข้อมูลรายการค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนในบัญชีธนาคารที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ทั้งนี้ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการออกหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยมีรูปแบบ ขั้นตอน และระยะเวลาตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

          การยื่นคำขอในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้ดำเนินการตาม (๑) - (๔) แล้ว

ข้อ ๙ เมื่อผู้ใช้บริการได้ยื่นคำขอในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ โดยให้แจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของรายการเอกสารตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภทกำหนดภายในวันถัดจากวันที่รับทราบการชำระค่าธรรมเนียม

          กรณีวันที่ยื่นคำขอในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์เป็นวันหยุดทำการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งในวันทำการถัดไป

          หากปรากฏว่าแบบคำขอหรือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการแก้ไขแบบคำขอ หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมผ่านระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท หากไม่ดำเนินการแก้ไขแบบคำขอหรือไม่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการพิจารณาคำขอในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแจ้งเหตุแห่งการยุติการพิจารณา โดยให้ถือว่าไม่เคยมีการยื่นคำขอตามประกาศนี้

          เมื่อปรากฏว่าการยื่นคำขอในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการทราบ

          การแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันที่ กสทช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นหลักฐานในการด าเนินการยื่นค าขอและการแจ้งผลการตรวจสอบรายการคำขอ

ข้อ ๑๐ การแจ้งคำสั่งอนุญาตอนุมัติที่ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับแจ้งคำสั่งอนุญาตอนุมัติ โดยชอบทันทีเมื่อได้รับคำสั่งดังกล่าวผ่านระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

หมวด ๓ การจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๑ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดทำบนกระดาษสีขาวว่างเปล่าขนาด A4 ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi) โดยใช้หมึกสีดำสิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งต้องมีลายน้ำแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และวันเวลาที่จัดพิมพ์

ข้อ ๑๒ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เพื่อยืนยันเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้

หมวด ๔ บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๓ กรณีเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. โดยพลัน และให้แจ้งระงับการใช้งานระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว พร้อมแจ้งเหตุแห่งการระงับการใช้งานระบบให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยทันที

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบปัญหาหรือความบกพร่องในระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพบเหตุที่อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่สำนักงาน กสทช. ยังไม่มีประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้การออกหลักฐานและการชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อน

ข้อ ๑๖ ในระยะเริ่มแรก มิให้นำหมวด ๓ การจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ จนกว่าระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสิ่งพิมพ์ออก

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศฉบับเต็ม : หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้