ป.ป.ช.จัดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Last updated: 6 ส.ค. 2563  |  4730 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.จัดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ป.ป.ช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ระหว่างชมรม STRONG ประจำจังหวัดในกลุ่มภูมิภาค เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาการทำงานในการผลักดันให้แต่ละชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต มุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความโปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจิตพอเพียง อีกทั้งเกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น ตลอดจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ทั้งนี้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช., คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.), คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำภาค 3 และภาค 4, ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 และภาค 4, โค้ช, ประธานฯ, กรรมการฯ, สมาชิกฯ, เยาวชนแกนนำฯ จากชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน

กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในวันแรกเริ่มจากพิธีเปิด โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ชมรม STRONG ป.ป.ช. เสริมสร้างพันธสัญญาองค์กร ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” หลักจากนั้นจะเป็นการอภิปราย “โค้ชกับบทบาทการพัฒนาคน” และ “การใช้ระบบและแอปพลิเคชั่น WE STRONG สำหรับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

สำหรับวันที่สอง รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยาย หัวข้อ “ก้าวต่อไป ปี 2564 STRONG ก้าวสู่... STRONGER” และมอบโล่ STRONG แก่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จำนวน 20 จังหวัด จากนั้นเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระหว่างภูมิภาค หัวข้อ “ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 - 9 และการอภิปรายกลุ่มระหว่างชมรม STRONG ประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “1 ชมรม 1 ผลงานโดดเด่น (One STRONG One Success : OSOS)” เพื่อร่วมกันคัดเลือกผลงานโดดเด่นของชมรมฯ และในวันสุดท้ายจะมีการนำเสนอผลการคัดเลือกผลการดำเนินงานของชมรมฯ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้