ป.ป.ช. ติวเข้มสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Last updated: 29 ก.ค. 2563  |  3211 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. ติวเข้มสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ ระหว่างชมรม STRONG ประจำจังหวัดในกลุ่มภูมิภาค เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาการทำงานในการผลักดันให้แต่ละชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต มุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง อีกทั้งเกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น ตลอดจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช., คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.), คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำภาค 5 และภาค 6, ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และภาค 6, โค้ชฯ, ประธานฯ, กรรมการฯ, สมาชิกฯ, เยาวชนแกนนำฯ จากชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ รวมจำนวน 17 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน

กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมในวันแรกเริ่มจากพิธีเปิด โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ชมรม STRONG ป.ป.ช. เสริมสร้างพันธสัญญาองค์กร ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” หลังจากนั้นจะเป็นการอภิปราย “โค้ชกับบทบาทการพัฒนาคน” และ “การใช้ระบบและแอปพลิเคชั่น WE STRONG สำหรับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” สำหรับวันที่สอง รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยาย หัวข้อ “ก้าวต่อไป ปี 2564 STRONG ก้าวสู่...STRONGER” และมอบโล่  STRONG แก่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จำนวน 17 จังหวัด โดยประธานชมรมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ รวมทั้ง การอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระหว่างภูมิภาค หัวข้อ “ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 และการอภิปรายกลุ่มระหว่างชมรม STRONG ประจำจังหวัดในภาคเหนือ หัวข้อ “1 ชมรม 1 ผลงานโดดเด่น (One STRONG One Success : OSOS)” เพื่อร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นของชมรมฯ และในวันสุดท้าย จะมีการนำเสนอผลการคัดเลือกผลการดำเนินงานของชมรมฯ ประจำภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้