กสทช.ผ่อนปรนการตรวจมาตรฐานทางเทคนิควิทยุชุมชนทั่วประเทศ

Last updated: 14 พ.ค. 2564  |  5523 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช.ผ่อนปรนการตรวจมาตรฐานทางเทคนิควิทยุชุมชนทั่วประเทศ

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

        จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตลอดจนการกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ การปิดสถานประกอบการ การใช้มาตรการเคร่งครัดในการเดินทางเข้า-ออกข้ามจังหวัด การกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เสี่ยงการกระจายโรคระบาดต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และเข้าสู่การกักกันตน 14 วัน มาตรการดังกล่าวจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทั้งในส่วนของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ทดสอบการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี และห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคที่ไม่อาจดำเนินการตามหน้าที่ของตนได้

        อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 ประกอบข้อกำหนดออกที่ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ที่ประชุม กสทช.  ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

        ข้อ 1. ยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิค ได้แก่ การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตหรือการยื่นเอกสารทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตในช่วงที่มี การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินทางในราชอาณาจักร

        ทั้งนี้ ในการต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนและวิธีการต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดำเนินการตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดเช่นเดิม

        ข้อ 2. ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน รวมถึงกิจการอื่นใด ตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ หากเกิดการรบกวนผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการกระทำนั้นทันที

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) หรือ โทร 02-2717600 ต่อ 5303, 5308 และ 5309

ดาวน์โหลดต้นฉบับ :

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้