นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด "สุทนต์ กล้าการขาย" เข้าร่วมเป็นคณะทำงานภาคประชาชน อย.

Last updated: 2020-04-18  |  3376 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด "สุทนต์ กล้าการขาย" เข้าร่วมเป็นคณะทำงานภาคประชาชน อย.

ด้วยการจัดการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ องค์กรผู้บริโภค องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีคำสั่งดังนี้


คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 663/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน

ต้นฉบับ : คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 663/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน

Powered by MakeWebEasy.com