กกต.นนทบุรี ประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Last updated: 9 ก.พ. 2563  |  17094 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กกต.นนทบุรี ประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 จังหวัดนนทบุรี มีราษฎรจำนวน 1,265,387 คน โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้ถือเกณฑ์ตามจำนวนราษฎรของแต่ละจังหวัด จึงเป็นผลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จำนวน 36 คน โดยเมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์และจำนวนราษฎรในแต่ละอำเภอแล้ว จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่พึงมีในอำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 10 คน อำเภอบางบัวทอง จำนวน 8 คน อำเภอปากเกร็ด จำนวน 7 คน อำภอบางใหญ่ จำนวน 5 คน อำเภอบางกรวย จำนวน 4 คน และอำเภอไทรน้อย จำนวน 2 คน อันเป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

อาศัยตามความในมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 12 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในแต่ละอำเภอเท่ากับจำนวนที่พึงมีในอำเภอนั้น จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อประกาศให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทราบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปรากฎตามข้อมูลเปรียบเทียบราษฎรในแต่ละรูปแบบ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและแผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ถ้าหากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ทำความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ที่อยู่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ร้อยตำรวจเอก หญิง วฤนธร ตั้งกฤษณกุล

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้