ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2019”

Last updated: 18 พ.ย. 2562  |  3747 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2019”

การมอบรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

        สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “2 ทศวรรษ ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” 3 วัน คือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นพิธีพราหมณ์สักการะบูชาพระภูมิ-เจ้าที่ การรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นพิธีสงฆ์ กิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช.” เสวนา เรื่อง “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ประเทศไทยไปถึงจริงหรือ?” พร้อมมอบรางวัล “NACC Awards 2019” สำหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 การให้หน่วยงานภายนอกร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศล 2 หน่วยงาน คือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศิริราชมูลนิธิ (กองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา) และการแถลงข่าว

        สำหรับพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2019” แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย 1.โครงการนักคิดสุจริต 2.โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 3.รางวัลช่อสะอาด 4.มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน

สำหรับพิธีมอบรางวัลของสำนักงาน ป.ป.ช.  แก่บุคคลและหน่วยงาน มีรายนาม ดังนี้

โครงการนักคิดสุจริต

 

        การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ปลูกฝัง และสร้างค่านิยมในภาคประชาชนทั่วไปให้มีความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต และช่วยกันเฝ้าระวังภายในชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างและขยายฐานเครือข่ายในการป้องกันและปราบการทุจริตในระดับประเทศ โดยใช้กลไกทางเทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์ในการสนับสนุน ปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต”ดังต่อไปนี้

        1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เลือก” (สุจริต) โรงเรียนวัดคลองขุด จังหวัดตราด ประกอบด้วย นางสาวนาจนารี นพเก้า เด็กหญิงสุรัตนา นิตยนุช เด็กหญิงกีรติ กิมศรี เด็กหญิงรัตติมา สุนาตุ เด็กชายชิษณุพงศ์ ศาสนกิจ เด็กชายเมธาวี ฤทธิเดช

        2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “คนดี” โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก ประกอบด้วย นางสาววาสนา พิศุทธิ์ไพจิตร

        3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “สังคมแห่งการให้” ประกอบด้วย นางสาว ปัณฑรีย์ เธียรทวีวุฒิ นางสาวสุพิชฌาย์ อินประสิทธิ์ นางสาวเกวลิน บุญเกิด นางสาวนาถนัดดา ถาวรกูล นายเกียรติพงศ์ โกมลมุสิก

        4. รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

                    4.1 ผลงานเรื่อง “กั๊ก” โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ ทองศรีมะดัน นางสาวญาณิศา การรุ่งเรือง นางสาวรสิตา กล้ามสันเทียะ นางสาวจันทภา รอดกลาง นายกฤษฎา สมชมพู

                    4.2 ผลงานเรื่อง “เลือก” (ข้อสอบ) โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย นายศิริวัฒน์ บุญโตนด เด็กหญิงรดามณี ยืนยงค์ เด็กหญิงรดีวรรธน์ ยืนยงค์ เด็กชายปัญญา จันทคัด

                    4.3 ผลงานเรื่อง “ขยะในใจ” (Mind Trash) โรงเรียนบ้านทาน จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นายศิราวุฒิ จันทร์เที่ยง นางเรวดี ปัญญาไชย เด็กหญิงอรุชา บุญสม เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญโล่ เด็กหญิงพฤกษา อุตเตกุล เด็กหญิงธันยมัย หมื่นวิวัฒน์

รางวัลสื่อป้องกันการทุจริต

 

        จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์สื่อ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์โฆษณา ปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้

        1.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น

                    1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีมราชสีห์มา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา จากผลงาน “STOP TAKING BRIBES” ประกอบด้วย นายณัฐชนน ศูนย์สูงเนิน นายโสภณวิชญ์ ศูนย์สูงเนิน

                    1.2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม BC studio โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ จากผลงาน “กะปอมค้องใจ” ประกอบด้วย นายณัฐชนน วงนอก เด็กชายกฤษณา กิ่งไธสง นายรัฐศาสตร์ สุพมุล

                    1.3 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม SCILENS PRODUCTION โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร  จากผลงาน “10 บาท” ประกอบด้วย นายศุภกิตติ์ ปานเถื่อน นางสาวสร้อยนาค ห้วยธาร นางสาวอารียา เนตรวงค์

        2.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

                    2.1 รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีมอัศวิน พิชิตดาบ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี จากผลงาน “แสงแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย เด็กหญิงนันทิชา โตมอญ เด็กหญิงวันวิสา วงศ์เนตร เด็กหญิงสุภาภรณ์ จำลองลอก

                    2.2 รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมงาน  ตัวร้ายกับกลุ่มชายหิวเงิน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี จากผลงาน “1 B.- (One bath)” ประกอบด้วย นายภูริพงษ์  เด่นมาลัย นายภัทรพล  ปิ่นทอง นายบุญญะพงษ์  อินทวงศ์

        3.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

                    3.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม thirdy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “Copy” ประกอบด้วย นางสาวศิตา ประเสริฐวุฒิพงษ์ นางสาววรภรณ์ พรหมพันธุ์ นายภคพงษ์ แก่นไม้อ่อน

รางวัลช่อสะอาด

 

        โครงการมอบรางวัลช่อสะอาด มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานรางวัลช่อสะอาด ดังต่อไปนี้

        1. ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ ประจำปี 2562

        1.1 รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 10 ราย ได้แก่

        1.1.1 รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทละครโทรทัศน์ จำนวน 7 ราย ได้แก่

 1. บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) จากละครโทรทัศน์เรื่อง หลวงตามหาชน ตอน อ้ายมันคนจน
 2. บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัด จากละครโทรทัศน์เรื่อง ลมไพรผูกรัก และมาตุภูมิแห่งหัวใจ
 3. บริษัท ทีวีซีน จำกัด จากละครโทรทัศน์เรื่อง หนึ่งด้าวฟ้าเดียว
 4. บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด จากรายการ ซิตคอมสภากาแฟ 4.0 ตอนที่ 18 และ 19
 5. บริษัท ดราเมจิค จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง สารวัตรใหญ่
 6. บริษัท โซนิกซ์ บูม 2013 จำกัด จากละครโทรทัศน์เรื่อง ทองเอกหมอยาท่าโฉลง
 7. บริษัท แอคอาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด จากละครโทรทัศน์ เรื่อง กรงกรรม

        1.1.2 รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทมิวสิควิดีโอ จำนวน 3 ราย ได้แก่

 1. ทีม The Action จากมิวสิควิดีโอเพลง ต้นกล้าความดี โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู
 2. ทีมข้าวตอกฟิล์ม จากมิวสิควิดีโอเพลง ทุจริตอย่าติดว้าว โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 3. ทีมกรุ๊งกริ๊ง จังหวัดขอนแก่น จากมิวสิควิดีโอเพลง เด็กไทยโตไปไม่โกง

        1.2 รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จำนวน 4 ราย ได้แก่

 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง หลวงตามหาชน ตอน อ้ายมันคนจน ลมไพรผูกรัก มาตุภูมิแห่งหัวใจ หนึ่งด้าวฟ้าเดียว ทองเอกหมอยาท่าโฉลง และกรงกรรม
 2. สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เผยแพร่รายการ ซิตคอมสภากาแฟ 4.0 ตอนที่ 18 และ 19
 3. ช่อง 7 HD เผยแพร่ละครโทรทัศน์ เรื่อง สารวัตรใหญ่
 4. บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลง ต้นกล้าความดี ทุจริตอย่าติดว้าว และเด็กไทยโตไปไม่โกง

        2. ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2562

           รางวัลโล่เกียรติยศ สาขาโฆษณา จำนวน 3 ราย ได้แก่

 1. บริษัท โอกิลวี พับลิค รีเลชันส์ เวิลด์วายด์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง กตัญญู
 2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง กตัญญู
 3. สมาคมสื่อช่อสะอาด ผู้สร้างสรรค์และผู้เผยแพร่โฆษณา เรื่อง โกงไม่เอา เราไม่โกง รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอน ทอนเงินผิด และแซงคิว

        3. ผลงานรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2562

        รางวัลโล่เกียรติยศ ผลงานข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ได้แก่

 1. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ประเภทสื่อโทรทัศน์ ผลงานทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตอนที่ 1-5 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 3. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ประเภทสื่อออนไลน์ ผลงานเจาะกลุ่มเอกชน ขายรถบรรทุก อปท. ทั่วประเทศ ส่อฮั้วประมูล-สตง./ป.ป.ช. รับลูกขยายผลเตรียมไต่สวน สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)

        รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย จำนวน 7 ราย ได้แก่

 1. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ ผลงานงาบงบ 500 ล้าน 32 โครงการชลประทานผิดสเปค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ ผลงานตรวจสอบทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ช่อง 33
 3. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ ผลงานจัดซื้อรถดูดฝุ่นจังหวัดตาก 112 คัน วงเงิน 90 ล้านบาท ใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ ใครรับผิดชอบ รายการคอลัมน์หมายเลข 7 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD
 4. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานเปิดปมพิรุธ สกัดทุจริตงบวิจัย สวทช. ช่วย SME กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 5. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานทลายกำแพง  ระบบอุปถัมภ์เปิดทางสิทธิชุมชนคนแม่เมาะ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง
 6. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานกระชากหน้ากาก “พล.ต.ต.” โกงลูกน้องเชิดเงินสหกรณ์กว่า 229 ล้านบาท หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 7. รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อออนไลน์ ผลงานเปิดโปงขายที่ดิน การเคหะฯ   28.8 ล. เช็ค 2 ใบมัดเอื้อเอกชนชงฟันบิ๊กกับพวก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)

        ผลรางวัลช่อสะอาดเกียรติยศ ประจำปี 2562

        รางวัลโล่เกียรติยศ จำนวน 4 ราย ได้แก่

 1. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 2. นายสมโภชน์  โตรักษา
 3. รายการขยี้คดีโกง ช่องเนชั่นทีวี ช่อง 22
 4. บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน

 

        สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพัฒนามาตรวัด “เครื่องมือตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันการทุจริตขององค์กร” (Verified Private Company for Anti - Corruption :VPAC)  เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ทดลองนำร่องการประเมินกับหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 10 แห่ง และต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายผลการศึกษาใน  เชิงลึกกับหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน อีก 5 แห่ง ให้เครื่องมือมีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานภาคธุรกิจที่เข้ารับเกียรติบัตรในวันนี้ ได้เห็นความสำคัญในการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกของภาคธุรกิจเอกชน และให้ความร่วมมือในการทดลองนำร่อง เก็บข้อมูลเชิงลึก และสะท้อนข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องมือได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์

        ดังนั้น จึงมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ทั้ง 15 แห่ง โดยมีรายชื่อหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้

1.บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

5.บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

6.บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

7.บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

8.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

9.บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

10.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

11.บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

12.บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

13.บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

14.บริษัท แอทไทย โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

15.บริษัท สยามแชนเทียร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้