คปภ.ปลุกพลังอาสาสมัครประกันภัย 18 จังหวัดภาคกลาง-กรุงเทพฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ส่งต่อความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชน

Last updated: 29 ส.ค. 2562  |  2873 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คปภ.ปลุกพลังอาสาสมัครประกันภัย 18 จังหวัดภาคกลาง-กรุงเทพฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ส่งต่อความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชน

คปภ.ปลุกพลังอาสาสมัครประกันภัย 18 จังหวัดภาคกลาง-กรุงเทพฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ส่งต่อความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชน

นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยภาคกลาง” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ปทุมธานี จันทบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และอาสาสมัครประกันภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นนทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม รวมทั้ง อาสาสมัครประกันภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันภัย และขับเคลื่อนพลังเครือข่ายของอาสาสมัครเพื่อนำระบบประกันภัยไปสู่ชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านประกันภัย การเปิดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “คปภ.ผนึกพลังเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถ” โดยมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิจาก สำนักงาน คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมเสวนารวมทั้งมีการถอดบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครประกันภัย การสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนอาสาสมัครประกันภัยจาก 18 จังหวัดภาคกลาง-กรุงเทพฯ เข้าร่วมงานกว่า 190 คน


นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสายขวัญ เกตุดำ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี)

ต่อจากนั้น รองเลขาธิการ คปภ. ได้นำอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณและประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนพลังเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยเพื่อนำระบบประกันภัยสู่ชุมชน 6 ข้อ คือ 1.เราจะจงรัก ภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.เราจะยกย่อง เชิดชู การทำความดีในทุกรูปแบบ 3.เราจะช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย 4.เราจะเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. 5.เราจะเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น 6.เราจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.

ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวกับตัวแทนอาสาสมัครประกันภัยที่เข้าร่วมงานในตอนหนึ่งว่า อาสาสมัครประกันภัย เป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพในท้องถิ่นที่มีบทบาทและใกล้ชิดกับประชาชน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ นำความรู้ด้านประกันภัยไปสู่ชุมชนของตนเอง โดยมีบทบาทที่สำคัญ 4 ประการ คือ ประการแรก เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ประการที่สอง ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย ประการที่สาม เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับ สำนักงาน คปภ. หรือบริษัทประกันภัย และประการที่สี่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ

โดยปีนี้มีกิจกรรมที่สำคัญให้อาสาสมัครประกันภัยที่เข้าอบรมครั้งนี้ช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ไปใน วงกว้างด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวคือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้ผู้ขับขี่รถรถยนต์ได้ตระหนักถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ที่ทำประกันภัยภาคสมัครใจแล้วเกิดอุบัติเหตุ แต่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่บุคคลภายนอกยังได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเหมือนเดิม รวมทั้ง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ 5-10 ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV)ภายในรถยนต์ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ประกันภัย 100 และ ประกันภัย 222) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ต่อยอดความสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย 100 หรือประกันภัย 100 โดยกรมธรรม์ประกันภัย 222 เบี้ยประกันภัย222 บาทต่อปี จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 100 เมื่อซื้อแล้วจะคุ้มครอง 1 ปี หาซื้อได้จากตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนโหลดแอพพลิเคชั่นกลาง “Me Claim” คลิกเดียว- ฉับไว-อุ่นใจ ประกันมา ปุ่มเดียวแจ้งเคลมประกันและตำรวจเพื่อใช้เป็น Application กลางที่เชื่อมต่อกับ Application แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของตำรวจ “Police I Lert u” ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันก็สามารถแจ้งทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในคราวเดียวโดยนำระบบเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามาช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนได้อีกด้วย 


รวมทั้ง รองเลขาธิการ คปภ. ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย ตลอดจนสาเหตุที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ซึ่งหลายเรื่องมาจากกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับคนกลางประกันภัยแล้ว คนกลางประกันภัยไม่นำเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทประกันภัย ทำให้กรมธรรม์ขาดอายุและผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย จึงขอให้อาสาสมัครประกันภัยเตือนคนในชุมชนให้ระมัดระวังการจ่ายเบี้ยประกันภัยด้วย โดยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือ จ่ายเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีโดยตรงของบริษัทประกันภัย


"ผมขอขอบคุณอาสาสมัครประกันภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาสาสมัครประกันภัยเป็นบุคคลที่เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้มีจิตอาสา และศรัทธาในงานของสำนักงาน คปภ. ใช้เวลา สติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นประโยชน์จากการประกันภัย รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำประชาชนรู้เท่าทันสิทธิด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงการประกันภัยได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงนับได้ว่าอาสาสมัครประกันภัยมีความสำคัญและมีคุณค่าทั้งต่ออุตสาหกรรมประกันภัยและต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง" รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

นายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี เผยว่าได้นำผู้แทนอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 10 คน ประกอบด้วยนายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์ นางละมัย มั่งคง นายสุทนต์ กล้าการขาย นายธนากรณ์ รัตตมณี นายธนู พาชีรัตน์ นายสำรวย เข็มกลัด นางนิภาพรรณ สุขเทียน นางสุภาณี แจ่มนาม นางประเสริฐ ท้วมมา และนางสมพร พาชีรัตน์ เพื่อส่งต่อความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชน ท้องถิ่น ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้