ปทุมธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Last updated: 13 ก.ค. 2562  |  1474 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปทุมธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food Innopolis) Explore Food and Beverage innovation conference @Pathum Thani

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบัวหลวง โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food Innopolis) เพื่อจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหาร ด้านเทคนิค ด้านการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่ม  ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้านวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 

นายผล ดำธรรม กล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ป้อนผลิตผลเข้าสู่ตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีโรงงานอุตสาหกรรม ด้านอาหาร และการแปรรูปที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 300โรงงาน อีกทั้งยังมีธุรกิจขนาดเล็กอีกจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย ที่มีการผลิตเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การเลี้ยง จนถึงการแปรรูป และยังคงมีความต้องการในการยกระดับเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวนำ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยภาพรวมด้านกายภาพของจังหวัดปทุมธานีถือว่ามีความพร้อมสูงในการยกระดับมูลค่าของสินค้ากลุ่มอาหาร โดยอาศัยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร ฯลฯ ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มสินค้าอาหาร เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคมากมาย สินค้านวัตกรรมมีความจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดให้มากขึ้น ประเทศไทยในฐานะ ที่เป็นประเทศที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลกผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้ และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมของการผลิต สร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไป  และเพื่อเสริมสร้างรายได้พิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และอาหารด้านนวัตกรรม อาหารให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า และบริการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด  สามารถขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักการตลาดนำการผลิตโดยการสร้างสินค้านวัตกรรมอาหารต้นแบบ จำนวน 10 รายการ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี

สำหรับในครั้งนี้ การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food Innopolis) Explore Food and Beverage innovation conference @Pathum Thani เป็นการรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการอาหารจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยในการอบรมยังมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มและได้จัดทำหลักสูตรในการอบรมให้ผู้ประกอบการ ได้แก่

 1. นายพิทยะพันธ์ ศรีแววเนตร นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสินค้า มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “การเสริมสร้างพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหาร Food Innopolis และพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหาร”
 2. ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “พัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหารด้านเทคนิคและการตลาด”
 3. นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ innovative house ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมอาหาร”

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 จะได้รับ

 1. คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. คิดสร้างสรรค์ได้รวดเร็วและมั่นใจ ได้ความคิดใหม่ๆที่มีประโยชน์เพิ่มมากกว่าเดิม
 3. คิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์ ได้ความคิดที่แตกต่างจากที่มีอยู่
 4. คิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความเจริญมั่งคั่งและความสำเร็จให้องค์กรได้
 5. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้
 6. คิดปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งานก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่
 7. คิดแก้ปัญหาได้เร็วและตรงจุด ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำงาน หรือการประสามนงานกับคนอื่น
 8. คิดแผนงานและกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้