รายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

Last updated: 28 ธ.ค. 2561  |  3034 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 20.15 น.
-------------------------

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน

เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมขออัญเชิญข้อความพระราชทานพรของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบัตรอวยพรปีใหม่ ความว่า "สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในแบบต่างๆ" ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ท่านทรงเห็นถึงความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย และกิจกรรมดีๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ ทั้งที่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้เป็นภาพฝีพระหัตถ์ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน พร้อมข้อความอวยพรปีใหม่ พระราชทานพรแก่ปวงชนชาวไทย สรุปใจความได้ว่า ให้คนไทยใช้ปัญญาในการพิเคราะห์สิ่งต่างๆ ซึ่งผมขออัญเชิญพรอันประเสริฐของทั้งสองพระองค์มาเป็นสิริมงคงแก่ชีวิต สำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆ คน โดยขอให้น้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบ ความสุขสำหรับตนเอง และครอบครัว รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าสำหรับสังคม และบ้านเมืองด้วยกัน ซึ่งผมเห็นว่า ทั้งการออกกำลังกาย และการดูแลการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งการให้ความสำคัญในการดูแลความอบอุ่น มั่นคงของสถาบันครอบครัวนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเราทุกคน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันข้างหน้าในมิติต่างๆ รวมไปถึงความผันแปรทางธรรมชาติ และทางเทคโนโยลีด้่วย

พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ อีกไม่กี่วันข้างหน้าประเทศไทยของเรา จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2562 ไปจนครบ 1 ปีเต็ม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งในโอกาสที่เลขาธิการอาเซียนเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้จัดงาน “รวมใจประสานสู่ประธานอาเซียน”ขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นการเปิดตัวและแสดงออกถึงความพร้อมของไทยสำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า มีความมุ่งมั่นสำหรับการจัดงานครั้งสำคัญนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้แทนทุกภาคส่วน ทั้งคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน เยาวชนนักศึกษา ภาคเอกชน ศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียง นักกีฬา รวมไปถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง การได้มาร่วมกิจกรรมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือเป็นทีมประเทศไทย เพื่อจะร่วมมือกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆ ของอาเซียน และเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทยที่ตั้งไว้คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

ทั้งนี้ อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2510 ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษมาแล้ว โดยอาเซียนได้เติบโตเป็นประชาคมในภูมิภาคที่มีสันติภาพ และความมั่นคง โดยเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกที่มีแนวโน้มจะก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 4 ของโลก ภายในปี ค.ศ.2030 หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมาอาเซียนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และมีการค้าการลงทุนที่ีเติบโตขึ้นมาก ภายใต้การดำเนินงานของอาเซียน

อย่างไรก็ดี อาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประเด็น อาทิ การแข่งขันทางการค้า เทคโนโลยีก้าวกระโดด อาชญากรรมข้ามชาติ ความเหลื่อมล้ำ และความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมในภูมิภาค ทำให้เราทั้ง 10 ประเทศ จะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของเอกภาพอาเซียน และหลักการ 3 M คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถรองรับความท้าทาย พร้อมทั้งเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับอาเซียนในทุกมิติ 

สำหรับการเป็นประธานอาเซียนนั้น นับเป็นโอกาสของประเทศที่จะเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ในทุกๆ10 ปี โดยในช่วงเวลา 1 ปีนี้ ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยควรใช้โอกาสนี้ในการช่วยกันผนึกพลังขับเคลื่อนให้ไปสู่อาเซียน มีความเติบโตก้าวหน้า มีนวัตกรรมสร้างอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว 

มีความเชื่อมโยงทั้งในและนอกภูมิภาค เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค โดยการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี 2561 ที่กำลังจะหมดลง นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยจะสานต่อประเด็นที่อาเซียนได้ให้ความสำคัญในปีนี้ โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อจะสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยจะมุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค พยายามแก้ไขข้ออุปสรรคที่ทำให้ความร่วมมือต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้า ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว รวมทั้งการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในอาเซียนและภาคีภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาเซียน อาทิ เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผมขอเรียนว่าในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า 180 การประชุม ทั้งในกรุงเทพฯ เมืองหลัก และเมืองรอง ทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ยังจะสร้างประโยชน์จากความร่วมมือด้านต่างๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งการเดินทางเข้ามาเห็น เข้ามาสัมผัสกับคนไทย ธุรกิจไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทย ก็ได้เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและประชาชนให้ดีขึ้น 

ผมจึงอยากขอให้คนไทยทุกคนเตรียมตัวเปิดบ้านของเรา ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้นำ และผู้เข้าร่วมประชุมที่แขกต่างบ้านต่างเมืองทั้งเพื่อนอาเซียน และประเทศคู่เจรจาอาเซียนจากทั่วโลก 

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การประชุมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลอย่างที่มุ่งหวัง และยังสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน จนอยากจะหวนมาเยือนกลับมาบ้านเราอีก ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ผมขอให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นพลังการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในทุกมิติ โดยร่วมกันผลักดันการพัฒนาอาเซียนไปพร้อมๆกับประเทศสมาชิก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อจะสร้างสังคมอาเซียนที่สงบสุข เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การเป็นประธานอาเซียนนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนให้ลุล่วงแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ แต่ก็เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน เราในฐานะคนไทยต่างก็มีส่วนช่วยสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึง ด้วยการให้บริการ และการแสดงน้ำใจ อาทิ อาเซียนเลน สำหรับการบริการและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การให้บริการอื่นๆ สำหรับอาคันตุกะ 

นอกจากจะต้องซื่อตรงแล้ว ควรคำนึงถึงความสะดวกสบายสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ชาวบ้าน ร้านรวงต่างๆ ต้องดูแลรักษาหน้าบ้านให้น่ามอง ไม่มีขยะ ร้านอาหาร ร้านขายของ ซึ่งปัจจุบันทราบว่าพยายามรณรงค์ งด ลด เลิก พลาสติก โฟม ได้เป็นจำนวนมาก หันมาใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะ และลดโลกร้อน ซึ่งสอดรับกับแนวความคิดของไทยในฐานะประธานอาเซียนในครั้งนี้ด้วย ที่ต้องการจัดการประชุมแบบ Green Meeting เพื่อให้สมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาทั่วโลกที่มาเยือน ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ของเรา

พี่น้องประชาชนที่รักครับ จากการที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้านี้ รัฐบาลได้มีแผนงานโครงการจำนวนมากของหน่วยงานต่าง ๆ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ได้ตระเตรียมไว้ เพื่อชาวอาเซียนในภาพรวม อาทิ การประกาศให้ปี 2562 เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแผนงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งในอาเซียนและทั่วโลก เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในเวทีโลก 

อาทิ หนังสือวิวิธอาเซียน ฉบับภาษาอังกฤษ และหนังสือมรดกอาเซียน มรดกโลก ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สำคัญของอาเซียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เทศกาลหุ่นอาเซียน และเปิดตัวภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่อง รามเกียรติ์ หรือ รามายณะ อันเป็นมรดกร่วม ทางวัฒนธรรมของอาเซียน งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ในโอกาสเฉลิมฉลอง 237 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก โดยจะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในยุโรปและเอเชีย รวมทั้งนิทรรศการ ASEAN Street Food อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมบทบาทของไทย ในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม เพื่อผสานอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยอัตลักษณ์ที่งดงาม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก 

นอกจากนี้ จะเป็นการผนึกกำลังของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจะสร้างบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลกต่อไปด้วยพลังทางวัฒนธรรมนั้น ล้วนเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถรับรู้ได้ถึงพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ได้อีกด้วย

ดังนั้น รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประธานเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี 2561 และขอหยิบยกมากล่าวซ้ำอีกครั้ง เพื่อย้ำเตือนถึงความสำคัญของแต่ละรางวัล อาทิ รางวัลบุคคลแห่งปี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นำมาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย และปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ชำนาญด้านประวัตศาสตร์ และศิลาจารึก 

ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างวัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยรวบรวมพลังศิลปิน ขัวศิลปะเชียงราย เขียนภาพ และสละกำลังทรัพย์ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์จ่าแซม และอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ในอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ซึ่งทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เป็นข้าราชการที่ดี สามารถช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่า ออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

นาวาตรี สมาน กุนัน หรือ จ่าแซม อดีตนักดำน้ำจู่โจม ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่า จนหมดสติและเสียชีวิตลง นับเป็นผู้กล้า ผู้เสียสละ เป็นวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่ยิ่งใหญ่ และนายอาทิวราห์ คงมาลัย ตูน บอดี้สแลม ต้นแบบของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการช่วยเหลือสังคม มีผลงานที่โดดเด่นในโครงการก้าว คนละก้าว เพื่อจะระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างโรงพยาบาล ได้เงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดีและขอให้พวกยกย่องเป็นต้นแบบแห่งความดีงามและความเป็นไทย ที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรา และอยากประกาศแก่นานาประเทศทั่วโลกให้ได้รับรู้ว่าคนไทยมีความรู้ ความสามารถ มีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตอาสา ที่สำคัญเราทุกคนต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งในการทำความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นการสองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติด้วย

สุดท้ายนี้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศจะได้เฉลิมฉลองศกใหม่กับครอบครัวและญาติมิตรตามวิถีไทยที่งดงามและครรลองของบ้านเมืองที่เหมาะสม ผมขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ขอให้เดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นที่ตั้ง

สำหรับชาวกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้ไปที่ไหนไกล นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์แล้ว เรายังมีงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งมีกิจกรรมการกุศลมากมาย เหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัว

นอกจากนี้ ผมขอแนะนำให้ลองไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นเกาะในแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นถิ่นฐานของชุมชนชาวมอญที่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมมอญไว้อย่างเหนียวแน่น นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดสำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกรูปร่างต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ตามโครงการเกาะเกร็ดโมเดล ที่คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถดำรงชีวิตและเดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย

สำหรับของดีเมืองนนท์ นอกจากสวนทุเรียนนนท์ที่มีชื่อเสียงแล้ว ก็ยังมีโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่มีเสน่ห์จากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ สามารถแปลงเป็นอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี 6 อำเภอ 30 หมู่บ้าน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางน้ำ เส้นทางธรรมชาติ และเส้นทางวัฒนธรรม

อีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ไกลเลย เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม และการส่งเสริมเส้นทางปั่นจักรยาน บริเวณคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นแหล่งโอโซนใหญ่ในเมืองที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ยังมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และพรั่งพร้อมด้วยวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ให้เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียอีกด้วย อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า สถานตากอากาศบางปู เมืองโบราณ และฟาร์มจระเข้ เป็นต้น

ขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสวัสดิภาพในการเดินทางไปและกลับ และทุกครอบครัวมีความสุข สวัสดีครับ

ชมรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้