ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด ประเภทสามัญ

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  8318 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด ประเภทสามัญ

ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด "ประเภทสามัญ" ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช.

ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลตำแหน่งสังกัดความถี่จังหวัด
1นางสาวญาณินท์เรืองศิริผู้อำนวยการสถานีวิทยุไมตรีจิต99.25 กรุงเทพฯ
2นางนิตยาสายสุจริตผู้อำนวยการสถานีวิทยุนับเพลง เรดิโอ105.75 กรุงเทพฯ
3นายมนตรีสายสุจริตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ DMB RADIO87.75 กรุงเทพฯ
4นายวิเชษฐ์พุทธชาติผู้อำนวยการสถานีวิทยุเฟิร์ส เรดิโอ 105.75 กรุงเทพฯ
5นางน้ำฝนพุทธชาติผู้อำนวยการสถานีวิทยุ CSR เรดิโอ89.75 กรุงเทพฯ
6นางกมลรัตน์ฉัตรเรืองกมลผู้อำนวยการสถานีวิทยุสบายดี เรดิโอ90.25 กรุงเทพฯ
7นายประสารยศสมบัติผู้อำนวยการสถานีวิทยุซีเอสเอส เรดิโอ96.75 กรุงเทพฯ
8นายจำลองคำหาญผู้อำนวยการสถานีวิทยุสตางค์ เรดิโอ94.75 กรุงเทพฯ
9นางสาวหัทยาคำหาญผู้อำนวยการสถานีวิทยุมันนี่โกรวท์ เรดิโอ98.25 กรุงเทพฯ
10นางสาวนงลักษณ์ตันประทุมวงษ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นคนรักเสียงเพลง93.75 กรุงเทพฯ
11นายชัชวาลย์เรืองผดุงผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสร้างสรรค์สาระและบันเทิง102.75 กรุงเทพฯ
12นางสาวลีลาวดีเรืองผดุงผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคมไทย90.25 กรุงเทพฯ
13นายนพพลหมวดจันทร์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุซิลเวอร์โกลด์ เรดิโอ88.25 กรุงเทพฯ
14นางมณฑาหมวดจันทร์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเว็บ.เรดิโอ89.75 กรุงเทพฯ
15นายเจริญสงวนแก้วผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระราม 2 เรดิโอ93.25 กรุงเทพฯ
16นายนพพลปทุมสูติผู้อำนวยการสถานีวิทยุสตาร์เอฟเอ็ม95.75 อยุธยา
17นางสาวมนสิชาอินชญากานต์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชัยนาท เรดิโอ99.25 ชัยนาท
18นายศุภกรตุลานนท์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฅนไท หัวใจรักถิ่น98.00 ชัยนาท
19นางสาวจิดาภาอารีรัตโนบลผู้อำนวยการสถานีวิทยุ STAR WAVE FM91.50 ลพบุรี
20นายธาราวรศิริผู้อำนวยการสถานีวิทยุอัพไฮน์ เอฟ.เอ็ม.97.50ลพบุรี
21นางสาวยุวดีเปาอินทร์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพรส เรดิโอ94.75 อ่างทอง
22นายเสถียรจันทรผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเกษไชโย92.25 อ่างทอง
23นางนฤมลวรศิริผู้อำนวยการสถานีวิทยุโกลเด็นเวฟ (GOLDENWAVE)91.50อ่างทอง
24นางสาวบุษบาบรรณมาลีแก้วผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นบุษบาสเตชั่น90.50 สิงห์บุรี
25นายวิทยาใจสอาดผู้อำนวยการสถานีวิทยุอินทร์บุรี เรดิโอ103.00 สิงห์บุรี
26นายประกาศิตพวงนาคผู้อำนวยการสถานีวิทยุแวมไพร์ เรดิโอ102.00 สิงห์บุรี
27นายวินัยนาคนิวงค์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสกายเวฟ96.75 สระบุรี
28นายณภัทรกลิ่นเกษรกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนรักมวกเหล็ก101.25 สระบุรี
29นายเรืองศักดิ์จันทรรักษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุมวกเหล็กยิ้มเอฟเอ็ม 88.50 สระบุรี
30นายกสิณพจน์ณัฐธชนพงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุอมตะฮิตสเตชั่น89.50 สระบุรี
31นางมะปรางสุขสำราญผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพอร์เฟค เรดิโอ105.50 สระบุรี
32นายสุทธิรักบุญเกลี้ยงผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นมหาชนคนบันเทิง100.25 สระบุรี
33นางศิโรธรบุตรสาผู้อำนวยการสถานีวิทยุสระบุรีคันทรี เรดิโอ 91.75 สระบุรี
34นางสาวอภิญญาบุตรสาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกิ๊กสเตชั่น103.75 สระบุรี
35นายอภิลักษณ์ไชยศรีสุทธิ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุนวนคร อีซี่เวฟ เรดิโอ 94.75 ปทุมธานี
36นางสาวจงเปนณีเรืองพร้อมผู้อำนวยการสถานีวิทยุพีซ เรดิโอ (peace radio)91.25 ปทุมธานี
37นายสุทนต์กล้าการขายผู้อำนวยการสถานีวิทยุปากเกร็ด93.75 นนทบุรี
38นางอิสรีย์กล้าการขายผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Factory Radio 92.75 นนทบุรี
39นายไกรสีห์จันทร์ศิริฉายาผู้อำนวยการสถานีวิทยุทุเรียนเรดิโอ 91.75 นนทบุรี
40นายจักรพันธ์นาคสกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุพีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ98.75 นนทบุรี
41นายดุรงค์ฤทธิ์สาริยาผู้อำนวยการสถานีวิทยุสตาร์ เอฟเอ็ม92.25 นนทบุรี
42นายสมเกียรติลิขุนทดผู้อำนวยการสถานีวิทยุซอฟซ์ เรดิโอ90.75 นนทบุรี
43นางสาวชนาพรเจริญผลผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนบางบ่อ101.25 สมุทรปราการ
44นางสาวธัญญาวรรณแสนบรรดิษฐ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุภักดีสมุทรปราการ เรดิโอ 99.75 สมุทรปราการ
45นางดาราณีศรีจันทร์อ่อนผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่าเรือพลี-ศรีนิคม101.75 ชลุบุรี
46นายจตุพนธ์โยธินรุ่งเรืองผู้อำนวยการสถานีวิทยุหนองโคลน เรดิโอ97.00 ชลุบุรี
47นายเพลินบ่องเขาย้อยผู้อำนวยการสถานีวิทยุปาป้า เรดิโอ101.00 ชลุบุรี
48น.อ.ชาวิชเข็มกำเหนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Boom Station017.25 ชลุบุรี
49นายจรินทร์พงษ์คุณากรผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Max Easy FM94.50 ชลุบุรี
50นางสาวรัษฎาวรรณศิริสะอาดผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Get Radio102.00 ชลุบุรี
51นายสายชลสุวานิชย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเมืองใหม่ชลบุรี98.75 ชลุบุรี
52นายนุกูลวิเศษการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเสียงคนแหลมสิงห์102.50 จันทบุรี
53นางสาว พิมพ์พรรณเมธาวิชานนท์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเฟิร์ส เรดิโอ99.00 จันทบุรี
54นาย เกริกขจรชัยชาญผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนต้นน้ำ เรดิโอ96.50 จันทบุรี
55นาง บุศย์รินทร์จันทนะสุคนธ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจันทนะสุคนธ์ 94.50 สระแก้ว
56นาง วาสนาวานิชบุตรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสระแก้วสระขวัญ เรดิโอ97.00 สระแก้ว
57นาง ธิดารัตน์โตจีนผู้อำนวยการ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย เมืองสระแก้ว100.25 สระแก้ว
58นาย เศษฐ์ศาสตร์ปัญญาฐาธิปัติผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพีซเวฟเขาฉกรรจ์ 107.00 สระแก้ว
59นาย ใสพาทอนผู้อำนวยการ สถานีวิทยุลูกทุ่งบ้านแก้ง 99.50 สระแก้ว
60นาง อณัญญาพยัฆเษมผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ97.50 ระยอง
61นาง เจชวดีศรีวรสารผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเจวดี เรดิโอ 101.75 ปราจีนบุรี
62นาง จิตรนภาแสงสุภาภัทจำนงผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนประจันตคาม (ช.ช้างเรดิโอ) 95.50 ปราจีนบุรี
63นาย ณัชพลนาคพรายผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเจเจ เรดิโอ99.25 ปราจีนบุรี
64นางนฤมลโตประภัสร์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุลูกทุ่ง FM เรดิโอ 95.75 ปราจีนบุรี
65นายสุภรัตน์แก้วศรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนรักถิ่นปราจีนบุรี87.75 ปราจีนบุรี
66นาย เลิศฤทธิ์วินุราชผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเลิศชัย เรดิโอ 91.75 ปราจีนบุรี
67นายชุติเดชเนื่องจากอยู่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนท่าตูม102.25 ปราจีนบุรี
68พ.ท.สมเกียรติแสงสุรเดชผู้อำนวยการสถานีวิทยุ วมค.อำเภอกบินทร์บุรี105.25 ปราจีนบุรี
69นางรัตนาแสงสุรเดชผู้อำนวยการสถานีวิทยุ วมค.อำเภอเมืองปราจีนบุรี93.00 ปราจีนบุรี
70นายบุญรอดฤกษ์ดีผู้อำนวยการสถานีวิทยุเอื้ออาทรท่าตูม104.25 ปราจีนบุรี
71นายเจริญเหรียญทองผู้อำนวยการสถานีวิทยุเจริญรุ่งเรือง เรดิโอ93.25 ฉะเชิงเทรา
72นางวิไลวรรณทับทิมทองผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก101.25 นครนายก
73นายภัศณุวงษ์บุญธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นไทย เมืองนครนายก97.25 นครนายก
74นายนวรัตน์อารีสรรค์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนเมืองพิมาย103.75 นครราชสีมา
75นายสุวัจน์สมวงษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุประทาย เรดิโอ101.25 นครราชสีมา
76ร.ต.ต.สนมภู่ระหงษ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนลำตะคอง สีคิ้ว91.00 นครราชสีมา
77นางสาวดวงใจพรหมบุตรผู้อำนวยการสถานีวิทยุสร้างสรรค์สังคมไทย102.50 นครราชสีมา
78นายณรงค์ศักดิ์นิติกิจโกศลผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Tp FM92.50 นครราชสีมา
79นายจำเนียรเดิมศรีภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุสหกรณ์ชุมพวง94.25 นครราชสีมา
80นายสมปองเลิศด้วยลาภผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนปากช่อง103.00 นครราชสีมา
81นางสาวสุธิศาตากิ่มนอกผู้อำนวยการสถานีวิทยุคงคนครพิทักษ์107.75 นครราชสีมา
82นายสุรศิลป์พลธุมารผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นขาโถกเถกและวัฒนธรรมไทย89.50 นครราชสีมา
83นายแสวงบุญเกิดรัมย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ CHURCH RADIO94.50 สุรินทร์
84นายประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเอส.เอส.เรดิโอ106.25 ศรีสะเกษ
85นายภุชงค์รักชาติสกุลไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุบ้านนาเรดิโอ93.25 ศรีสะเกษ
86นางสาวณัฐภรณ์สายจันทร์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมารีหนองแคน96.75 ศรีสะเกษ
87นายเสริมพันธ์คำเหลือผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนรักถิ่น105.75 ศรีสะเกษ
88นายหาญชัยวรรณทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุแผ่นดินทอง เรดิโอ96.00 อุบลราชธานี
89นายอาวรณ์อาจหาญผู้อำนวยการสถานีวิทยุคำสมบูรณ์99.00 อุบลราชธานี
90นางสาวประภาพรบุญสมบัติผู้อำนวยการสถานีวิทยุยศสุนทร เรดิโอ98.00 อุบลราชธานี
91นายสำรงมาคะวงค์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสหกรณ์นาเยีย107.25 อุบลราชธานี
92นางธัญญธรทับเพชรผู้อำนวยการสถานีวิทยุลูกทุ่ง ไทบำเหน็จ88.00 ชัยภูมิ
93นางจุรีพรทองดอนน้อยผู้อำนวยการสถานีวิทยุฮอตเรดิโอ90.50 ชัยภูมิ
94นายทวีไปแดนผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนรักถิ่น88.75 บุรีรัมย์
95นางอรนุชชาลีผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้91.75 บุรีรัมย์
96นายพิพัฒน์ยุทธสารเสนีย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ92.50 บุรีรัมย์
97นายสงวนขวัญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นไทย105.75 บุรีรัมย์
98นายเกียรติศักดิ์พหลภิญโญผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนเมืองเก่า87.75 ขอนแก่น
99นางวินิจพิทักษ์วรรณผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์ เรดิโอ88.75 ขอนแก่น
100นางดวงจันทร์บุญราชสุวรรณผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนเมืองชนบท102.50 ขอนแก่น
101นางอารยาการิสุขผู้อำนวยการ สถานีวิทยุอารยา เรดิโอ97.75 ร้อยเอ็ด
102นาย ธนะศักดิ์ อุปพงษ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักถิ่น อำเภอนาแก106.50 นครพนม
103นาง บุญชู นพบูรณ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเมโลดี้ เรดิโอ95.75 นครพนม
104นายจักรกริช งันปัญญาผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่น อ.นาหว้า89.00 นครพนม
105นายวิชิต สมรฤทธิ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุอนุรักษ์ภาษาถิ่นไทยศรีสงคราม106.25 นครพนม
106นายเด่นศักดิ์ครวรรณ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุดอนนางหงส์ เรดิโอ100.00 นครพนม
107นายเดโชสุขอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุพันวลี เรดิโอ101.50 นครพนม
108นายเวียนสุขติเวชพงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง93.75 นครพนม
109นายคำเฟือนหลวงโป้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนลุ่มน้ำสงคราม89.50 นครพนม
110นายชาญชัยพลเขตผู้อำนวยการสถานีวิทยุเรณูนคร เรดิโอ107.25 นครพนม
111นางเพิ่มพรสามเสนผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนกุมภวาปี94.50 อุดรธานี
112นายทองพูนรอดขันเมืองผู้อำนวยการสถานีวิทยุหนองหาน เรดิโอ96.75 อุดรธานี
113นางสาวิตรีแซ่เจียะผู้อำนวยการสถานีวิทยุเจเอส เรดิโอ91.25 อุดรธานี
114นายสิทธิ์ศักดิ์ตระกูลอภิทองคำผู้อำนวยการสถานีวิทยุป๊อปปูล่าร์ เรดิโอ94.50 อุดรธานี
115นายพรสิทธิ์พิทยะคำวงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุน้ำโสม เรดิโอ 102.75 อุดรธานี
116นายเกียรติชัยแดงนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุง 98.25 อุดรธานี
117นางสุดาวดีปาระพิมพ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยณัฐชยา เรดิโอ95.25 อุดรธานี
118นางศุภลักษณ์ใหม่วงษ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมิตรภาพลุ่มน้ำโมง107.75 อุดรธานี
119นายธนาเทพาพินผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนบ่อหิน88.50 หนองคาย
120นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูรผู้อำนวยการสถานีวิทยุทรายทอง เรดิโอ92.75 หนองคาย
121นายนพดลคำเสมอผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายเพื่อความมั่นคง (เพื่อธุรกิจ)94.00 หนองคาย
122นายวรจิตรพิลารักษ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุไอทีซีหนองคาย87.75 หนองคาย
123นางดาวเรืองผิวนวลผู้อำนวยการสถานีวิทยุสพานทอง เรดิโอ103.00 หนองคาย
124นางนันทวันเวียงธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุห้วยค้อ103.25 มหาสารคาม
125นางสาวจุฬารัตน์หอมนานผู้อำนวยการสถานีวิทยุกรี๊ดเอฟเอ็ม107.50 มหาสารคาม
126นางสาวธนิกาเบ้าจังหารผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นนี้สีชมพู87.50 มหาสารคาม
127นางสมจิตรเฟื่องสกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Rain Radio92.75 มหาสารคาม
128สิบเอกธนาวิสูตรานุกูลผู้อำนวยการสถานีวิทยุสงวนวงษ์ เรดิโอ102.50 กาฬสินธ์
129นางวิภานันท์ดวงชาคำผู้อำนวยการสถานีวิทยุหนองกุงศรี เรดิโอ95.00 กาฬสินธ์
130นายธนัทโชติจันทรวารีผู้อำนวยการสถานีวิทยุแสงทองเรดิโอ101.50 กาฬสินธ์
131นายเกษมสันต์ฤทธิ์ตาผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนท่าคันโท99.75 กาฬสินธ์
132นางวนิดาศรีสุขผู้อำนวยการสถานีวิทยุบ้านนาแกน้อย98.25 สกลนคร
133จ.ส.อ.บรรจงศรีสุขผู้อำนวยการสถานีวิทยุแสงอรุณ99.25 สกลนคร
134นาง พิศมัยสุขล้ำคณาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน98.00 สกลนคร
135นางสาวขนิษฐาแสนอุบลผู้อำนวยการ สถานีวิทยุนานา เรดิโอ91.75 สกลนคร
136นาง ธัญนันท์รุ่งเรืองผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง92.00 สกลนคร
137นาง ทอใครศรีประทุมผู้อำนวยการ สถานีวิทยุธาตุตาลเดี่ยว เรดิโอ92.25 สกลนคร
138นาย สาครสุพิมลผู้อำนวยการ สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชนอากาศอำนวย92.75 สกลนคร
139นางสาวพรพิมลบัวสดผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเอส เอส พี เรดิโอ 87.75 หนองบัวลำภู
140นาย สมานนาสำแดงผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสมัชชามวลชน ตอง 8 เรดิโอ96.75 หนองบัวลำภู
141นาง ทัศนาแซ่เล้าผู้อำนวยการ สถานีวิทยุอำนาจ เรดิโอ106.50 หนองบัวลำภู
142นาง ไกรศรหงษ์อนนท์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุนาวัง เรดิโอ101.00 หนองบัวลำภู
143นาง ละม่อมสุทธิผู้อำนวยการ สถานีวิทยุหนองตูม เรดิโอ 107.00 เลย
144นาย นรินทรพูนทรัพย์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักแม่แวน เรดิโอ100.50 เชียงใหม่
145นาง สายพิณไชยทิพย์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ Ninetyone Chiang Mai 91.00 เชียงใหม่
146นาง มยุราหาญจิตผู้อำนวยการ สถานีวิทยุวิทยุเพื่อคนแพร่ 105.00 แพร่
147นาย กฤษดาวัลลภาชัยผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเวียงพระลอ เรดิโอ95.75 แพร่
148นาง ภัทรภรณ์บุญมีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพระหลวง เรดิโอ 93.50 แพร่
149นาย ศิริศักดิ์ธรรมสละผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเวียงสรอง 102.75 แพร่
150นาย สืบพงศ์อินทรวิพันธุ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุTrue Love Radio87.50 แพร่
151นาย ธนรัฐสิทธิโนผู้อำนวยการ สถานีวิทยุฅนแม่ลาว106.75 เชียงราย
152นางสาวรัตนภรณ์ตันตระพิพัฒน์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุบ้านสันทรายใหม่ (Pink Radio) 107.00 เชียงราย
153นาง ธัญยธรณ์ธนัทธันยพจน์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ เค ที คนดอยลาน95.00 เชียงราย
154นางสาวนรรัตน์จันท์ประภากรณ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแม่จัน เรดิโอ 105.50 เชียงราย
155นางสาวสิริรัตน์มหาคำผู้อำนวยการ สถานีวิทยุดวงแก้วเรดิโอ 93.50 เชียงราย
156นาง ชุฒิญาตาคำผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ พี เค เรดิโอ 97.00 เชียงราย
157นาย จรัสสุปัญญาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน96.00 เชียงราย
158นาง เยาวลักษณ์พรหมขันธ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุป๊อปเรดิโอ 88.75 ลำปาง
159นาย สมยศรู้ชั้นผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเจเอสอาร์ เรดิโอ106.00 ลำปาง
160นาย อนุสรณ์สุมาทรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเน็คเนียว เรดิโอ96.75 ลำปาง
161นาย พชรปรางสุวรรณผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ Funny Radio88.00 ลำปาง
162นางสาว เบ็ญจมาภรณ์กันทะปันผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ ST Radio105.00 ลำปาง
163นางสาวนิรมลวงศ์ใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเต็มร้อย เรดิโอ ลำพูน99.00ลำพูน
164นางสาวเพชรณทัยไทยสาละวินผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคลื่นเสียงสาละวิน89.00 แม่ฮ่องสอน
165นายประจักษ์ติยะวงศ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุฅนแม่ฮ่องสอน89.50 แม่ฮ่องสอน
166นาย เวียงปัญญาอุดผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ 104.75 น่าน
167นาง ธัญญารัศมิ์แสงประจักษ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเสาดิน เรดิโอ98.00 น่าน
168นาง ปิยะฉัตรพูลทรัพย์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ100.75 น่าน
169นาย พยุงเลิศพงษ์สุขผู้อำนวยการ สถานีวิทยุทุ่งศรีทอง เรดิโอ89.50 น่าน
170นาง พวงพะยอมหลวงเทพผู้อำนวยการ สถานีวิทยุน่านล้านนา90.25 น่าน
171นาย รุจน์เกี๋ยงทำมา
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนฮักนาเหลือง 95.50 น่าน
172นาย วรภพอินยาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุลำใย เรดิโอ 91.00 น่าน
173นาย สกลวัฒน์บังกุลผู้อำนวยการ สถานีวิทยุฅนเมืองน่าน 104.50 น่าน
174นาง อำไพจองไพจิตรสกุลผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสตาร์เอฟเอ็ม 102.50 น่าน
175ร.ต.อ. กฤษณัฏฐ์ คำแปงตันผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแม่จริมวิลล่า เรดิโอ 106.25 น่าน
176นาง อนงค์ศุภภิญโญผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสบายใจ เรดิโอ 89.00 พะเยา
177นาย ศิรวาณิชย์คิดดีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปง จังหวัดพะเยา 101.75 พะเยา
178นาง นริศรานาสำแดงผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักสุขภาพอ่างทอง91.50 พะเยา
179นาง เยาวรัตน์วงศ์ปริพัฒน์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนพิษณุโลก93.25 พิษณุโลก
180นาย สุราชชังเภาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุรวม เรดิโอ 100.25 พิษณุโลก
181นาย วุฒินันท์รัตนโชติภิญญาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ Radio Direct92.50 พิษณุโลก
182นาง อรณีผันพักตร์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสารจิตร เรดิโอ96.50 สุโขทัย
183นาย ณรงค์ผันพักตร์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนบ้านโปร่งสารจิตร 99.50 สุโขทัย
184นาย เรืองศักดิ์ทับทิมผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักลูกทุ่ง 88.75 สุโขทัย
185นาย คุณวุฒิปาลสวัสดิ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักศรีสำโรง 93.25 สุโขทัย
186นาย สุวิทจันทร์อุดมผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ 99.75 นครสวรรค์
187นายกัมพลกุลวงษ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแจ๋ว เอฟ เอ็ม89.25 นครสวรรค์
188นาย สิทธิชัยศรีจันทร์ผ่องผู้อำนวยการ สถานีวิทยุหนองบัวเรดิโอ 88.50 นครสวรรค์
189นาย ธงชัยเศียรกระโทกผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกรีน เรดิโอ 96.75 นครสวรรค์
190นาย ปรีชาพลูเขตกิจผู้อำนวยการ สถานีวิทยุลัคกี้ เรดิโอ104.75 นครสวรรค์
191นาย พิชิตสุทธศาสตรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแสงสวรรค์เรดิโอ89.75 นครสวรรค์
192นาย สมพงษ์ศักดิ์พิพัฒน์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสร้อยทอง เรดิโอ107.75 นครสวรรค์
193นาย สุเวชหงษ์นิกรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักกัน97.25 นครสวรรค์
194นาย เจษฎายศประดับผู้อำนวยการ สถานีวิทยุดีไลท์พลัส 99.50 นครสวรรค์
195นาย โกวิทย์ประทุมชัยผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคลื่นแห่งความสุข94.25 นครสวรรค์
196นาง คัลล์สรณ์ปานสมพงษ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ89.25 นครสวรรค์
197นาย พงษ์เพชรจรูญวัชรพันธ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ DARGON FM105.25 นครสวรรค์
198นางสาว อุบลรัตนาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพิจิตร เรดิโอ 96.50 พิจิตร
199นาย สุริยาแก้วเขียวผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนวชิรบารมี102.50 พิจิตร
200นาย ไกรสรแก้วเขียวผู้อำนวยการ สถานีวิทยุตะพานหิน เรดิโอ104.75 พิจิตร
201นาง จุฑาทิพย์ด่านวรรณกิจผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสไมล์ เรดิโอ 99.50 พิจิตร
202นาย ปกรณ์ อัศวีนารักษ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุบางมูลนากเรดิโอ 100.50 พิจิตร
203นางวรรณา ผลาผลผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ MAX RADIO103.00 พิจิตร
204นางสาวศรีดาสอนราษฎร์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนรักกีฬา105.25 พิจิตร
205นายสามารถโฉมเกิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุวังแดงเอฟเอ็ม102.00 พิจิตร
206นางสาวฐะปะณีญาเงินดิเรกกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุลัคกี้เวฟ เอฟเอ็ม91.25 พิจิตร
207นายไพศาลรุ่งทนต์กิจผู้อำนวยการสถานีวิทยุต้นอ้อ เรดิโอ station 1101.00 พิจิตร
208ร.ต.ท.ปริญญานาคสกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุมะขามคู่คนริมน้ำน่าน96.00 พิจิตร
209นายสมบูรณ์จันทรผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่าเสา มีเดีย เรดิโอ102.00 อุตรดิตถ์
210นางประสานสินธุ์โมกมันผู้อำนวยการ สถานีวิทยุนาบ่อคำบ้านเรา 101.50 กำแพงเพชร
211นายพิพัฒน์เลาหวิโรจน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโมเดิลเอฟเอ็ม96.50 อุทัยธานี
212นายกฤษบุญคงผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนอุทัยธานี97.50 อุทัยธานี
213นายชาญชัยวิธานสรกิจผู้อำนวยการสถานีวิทยุป่าใหญ่87.50 อุทัยธานี
214นางพัชมนจันทร์แสงผู้อำนวยการสถานีวิทยุชอนไพร เรดิโอ107.75 เพชรบูรณ์
215นางสาวประภาพรรักษาทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ BLUE STATION96.25 นครปฐม
216นายเอกพันธุ์อำนวยพรผู้อำนวยการสถานีวิทยุศูนย์ OTOP สุพรรณบุรี106.00 สุพรรณบุรี
217นายสามารถทองขาวผู้อำนวยการสถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอ็ฟเอ็ม88.25 เพชรบุรี
218นายสำรวลสุขสราญผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนสวนหลวง97.75 สมุทรสาคร
219นางสาววรรณีแก้วแสนเมืองผู้อำนวยการสถานีวิทยุที เรดิโอ106.25 สมุทรสาคร
220นายณัฐพลโจมปัญญาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโพธิ์แจ้ เรดิโอ106.75 สมุทรสาคร
221นางสาวชัญญาศรีนวลผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Radio Zapp90.75 สมุทรสาคร
 222นายทินกรดีวงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเลิฟ FM90.25 สมุทรสาคร
223นางสาว นงนภัสฟักขำผู้อำนวยการ สถานีวิทยุมายเฮ้าส์96.25 ราชบุรี
224นาง อุไรวรรณขุมทรัพย์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนรักแม่กลอง99.75 สมุทรสงคราม
225นาย ชะนาพันธ์สืบสายผู้อำนวยการ สถานีวิทยุบางสะพานน้อย เรดิโอ 91.75 ประจวบคีรีขันธ์
226นางสาว หทัยรัตวันท์ตรีอัมพรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุมิกซ์วันไลฟ์สเตชั่น90.75 ประจวบคีรีขันธ์
227นายณัฐกานต์รุ่งเรืองผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเอ็มมีเดียเรดิโอ91.50 ประจวบคีรีขันธ์
228นายกันทรากรปานศิริผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสไมล์ เรดิโอ 106.00 ประจวบคีรีขันธ์
229นาง กนกพรกล่อมจิตต์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนหัวหิน (ซีวิวเรดิโอ) 96.00 ประจวบคีรีขันธ์
230นาย ประเสริฐหลานรอดผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพระแสง ซาวด์ เรดิโอ88.75 สุราษฎร์ธานี
231นาย นวปฎลเงินไกรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ NEW WAVE FM90.75 สุราษฎร์ธานี
232นาย สมชายสังข์เทพผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแท่นแก้วซิตี้เรดิโอ104.25 สุราษฎร์ธานี
233นาย ธนพัฒน์บุญชูวงศ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุวิภาวดี ซิตี้ เรดิโอ106.00 สุราษฎร์ธานี
234นางสาวชลธิชานาคถ่ายผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน-ตำบลบ้านส้อง 91.50 สุราษฎร์ธานี
235นางสัณห์กัณณ์วิสโยภาสผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ Life Music Agency95.00 สุราษฎร์ธานี
236นางสาว อามรรัตน์สร้างทองดีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเอ็นจอย เรดิโอ97.25 สุราษฎร์ธานี
237นายณัฐโรจน์พรหมพฤกษ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนสุราษฎร์99.25 สุราษฎร์ธานี
238นาย ณัฐพลทับทองผู้อำนวยการ สถานีวิทยุร่วมคิดสร้างสรรค์ สาระพันข่าวสาร บริการชุมชน95.25 สุราษฎร์ธานี
239นาย อนุสิทธิ์ไชยเดชผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเลิฟเรดิโอ สมุย107.25 สุราษฎร์ธานี
240นาย ประมวล มงชูผู้อำนวยการ สถานีวิทยุส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น91.75 สุราษฎร์ธานี
241นางสาว ปพัชญาบุญภักดีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสมาย สมุย เรดิโอ91.25 สุราษฎร์ธานี
242นาง สุภาภรณ์ล้อไพบูลย์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแฮปปี้เวฟ เรดิโอ 93.75 สุราษฎร์ธานี
243นาย โชคดีรัชชะผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 100 เรดิโอ100.00 สุราษฎร์ธานี
244นาง ศุภกานต์หนูเนตรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแฮปปี้เดย์ เรดิโอ99.50 สุราษฎร์ธานี
245นาง จตุพรสุขสถิตผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพิปูน เรดิโอ99.75 นครศรีธรรมราช
246นาง จันทินีทองช่วยผู้อำนวยการ สถานีวิทยุรีแล็กซ์ เรดิโอ 98.75 นครศรีธรรมราช
247นาง พิมลรัตน์เหมมณีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเหมมณีแฟมิลี่ เรดิโอ103.25 นครศรีธรรมราช
248นาย สุทธิพรเพ็งเจริญผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสยามซิตี้ เรดิโอ96.00 นครศรีธรรมราช
249นาย เรวัฒน์ปรีชาวัยผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเขาเหมน เรดิโอ100.25 นครศรีธรรมราช
250นาง วิลาสินีเพชรกาญจนวัฒน์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุร่อนพิบูลย์สัมพันธ์ 97.75 นครศรีธรรมราช
251นายศุภกรลิ้มตระกูลผู้อำนวยการ สถานีวิทยุปลายพระยา เรดิโอ105.75 กระบี่
252นายสำเภาจุลลางกูรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุลำทับวาไรตี้ เรดิโอ101.25 กระบี่
253นาย วัชสัณห์รัตนมณีฉายผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคลื่นมหาชน จังหวัดระนอง95.25 ระนอง
254นาย สุภัทรชัยรอดบุญเกิดผู้อำนวยการ สถานีวิทยุเสาแดง97.75 ระนอง
255นางสาว กัลย์รวีเจริญวิภาสเจตผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคนระนอง99.59 ระนอง
256นาง นิตยาราชานาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุฮีโร่เอฟเอ็ม95.25 พังงา
257นางสาว นิตดาจังธนสมบัติผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง 90.00 ภูเก็ต
258นาง ศศิวิมลคงศรีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุอันดามันฮิ สเตชั่น97.75 ภูเก็ต
259นาย โหรนยีระกุบผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคลองแห เรดิโอ89.00 สงขลา
260นาย ประวัติชาญการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุนาหมม่อม เรดิโอ98.25 สงขลา
261นาย ฐนพลวัชรอดิศัยผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสบาย เรดิโอ105.50 สงขลา
262นาง พิณรัชต์ดำรงศิลป์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสามน้ำ เรดิโอ92.25 สงขลา
263นาง อนัญญาสวัสดิสารผู้อำนวยการ สถานีวิทยุสบาย เรดิโอ94.00 ตรัง
264นาย อภิโชติเฉ่งไล่ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุรุ่งตะวัน เรดิโอ107.50 ตรัง
265นาย พอพันธ์ทองศักดิ์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโอเค เรดิโอ94.25 ตรัง
266นางสาว หทัยทัตครุกานันต์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพีเคสเตชั่น105.00 ยะลา
267นาย พจนธรรมสุภเรผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกรีน เรดิโอ89.50 สตูล
268นาย อาณันย์ดำมุณีผู้อำนวยการ สถานีวิทยุท้องถิ่นเมืองลุง95.25 พัทลุง
269นาง เยาวลักษณ์สุขลิ้มผู้อำนวยการ สถานีวิทยุประชาคมพัทลุง93.25 พัทลุง
270นางสาว จตุพรขวัญปลอดผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพุทธรุ่งโรจน์ เรดิโอ93.00 พัทลุง
271นาย พินิจหลินมาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุลานข่อยเรดิโอ91.00 พัทลุง
272นาย พงศ์นครสุจารีย์ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ FM ONE102.75 ปัตตานี
        

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้