โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  4459 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟเอช

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดการทุจริต

เจ้าของโครงการ

 • ทรู คอร์ปอเรชั่น

ผู้ดำเนินโครงการ

 • สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • ทรู วิชั่นส์
 • ทรู มูฟเอช

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
 3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ประเภทของการประกวด

 • ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที  
 • รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบ Story Board

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...

      1) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่

              ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  
              เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

              ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2560

      2) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่คิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  

              • การตอบโจทย์

              • ความ WOW ของไอเดีย

              • การใช้ภาษาที่เหมาะสม

              • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

      3) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board)  จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ให้ทำบนกระดาษขนาด  A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน  (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด) 

      4) ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม  จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ  “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา”  เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานสัมมนาได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

      1) คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

      2) ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  10 ทีม   จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา  ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

      3) ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ  DVD  ไฟล์  MP4  และ WMV  ความละเอียด HD  1080p (1920 x 1080)  ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้  ชั้น 15  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560   (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

    1) คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันที่ 21 ธันวาคม 2560  โดยมีคณะกรรมการจาก  ทรู คอร์ปอเรชั่น, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา 

      2) คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด

      3) งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ

      4) เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา  ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป

      5) ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ 

        6) คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

        7) ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 21 ธันวาคม 2560


รางวัล และ ทุนการศึกษา

      1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม  

              • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

              • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

              • รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์       ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท
 

      2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  

              • ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 

      3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 

              • ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 
      4) รางวัล Popular Vote

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

              • ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 
      5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล

              • ทุนการศึกษา 5,000 บาท

              • ประกาศนียบัตร

 
      6) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดรวมคะแนนจากการชม  คอมเม้นท์  และแชร์สูงที่สุด 

           ทาง www.youtube.com/truemoveh

              • ทุนการศึกษา 100,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 460,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  โทร. 02-764-9773 
E-Mail Address : ppyactivities@trueplookpanya.com 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2017

 1. ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 2. วันที่รับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 1 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560
 3. คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2560
 4. คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2560
 5. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทาง www.trueplookpanya.com www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa www.truevisionswecare.com วันที่ 17 ตุลาคม 2560
 6. กิจกรรม Workshop วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560
 7. คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
 8. ระยะเวลาผลิตโฆษณา วันที่ 4 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
 9. หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 10. On Air Spot ผลงาน 10 ทีม วันที่ 13 - 31 ธันวาคม 2560
 11. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย วันที่ 21 ธันวาคม 2560
 12. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 21ธันวาคม 2560

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้