โครงการอบรมวิชาชีพสารมวลชนต้านทุจริต หัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0”

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  4577 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมวิชาชีพสารมวลชนต้านทุจริต หัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0”

โครงการอบรมวิชาชีพสื่อมวลชนต้านทุจริต
หัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0”
โดย สมาคมสื่อช่อสะอาด
-------------------

 

หลักการและเหตุผล

        ตามที่สมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นั้น

        ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาบนเส้นทางแห่งความขัดแย้งทางการเมือง การแข่งขันทางธุรกิจ การกำกับดูแลองค์กรสื่อตามกฎกติกาใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้สื่อมวลชนไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำหน้าที่ตามปฏิญญาของวิชาชีพ เพื่อทำความจริงให้ปรากฏและสร้างความถูกต้องให้กับสังคม โดยยึดมั่นในจริยธรรมและการใช้สิทธิเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำด้วยอำนาจรัฐและอำนาจทุน จนทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา

        “จริยธรรม” เป็นความประพฤติ การกระทำและความคิดที่ถูกต้องดีงาม รวมถึงการทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นในสิ่งที่ควรละเว้น ประกอบการและดำรงชีวิตด้วยสติและปัญญา รู้เหตุรู้ผลรู้กาลเทศะ กระทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกแขนง ต้องเข้าใจบทบาทและการทำหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติและประชาชนผู้รับสารบนพื้นฐานของการใช้สิทธิเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนเป็นสำคัญ

        สมาคมสื่อช่อสะอาด จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเพิ่มศักยภาพและปฏิรูปการพัฒนาบทบาทของสื่อในท้องถิ่นตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมกับสื่อมวลชน โดยจัดอบรมในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0” เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ด้านวิทยุกระจายเสียง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแนวทางแห่งคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพการสื่อสารของตนเองและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม

        2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนตามแนวทางแห่งจริยธรรมวิชาชีพ

        3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในด้านต่างๆ

        4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระดับจังหวัด ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

        สมาชิกของสมาคมสื่อช่อสะอาด ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 200 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

        วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

งบประมาณ

        สมาคมสื่อช่อสะอาด

สถานที่ดำเนินโครงการ

        ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากทั่วประเทศ

        2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมในยุคดิจิทัล เป็นการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการปฏิรูปวิชาชีพสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล เพื่อต่อยอดทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชน

        3. ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน

กำหนดการอบรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดาวน์โหลด
 2. บทบาทสื่อกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา ดาวน์โหลด
 3. จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดาวน์โหลด
 4. สื่อท้องถิ่นกับทางรอดยุคดิจิทัล Thailand 4.0 โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ดาวน์โหลด
 5. การบูรณาการประชาสัมพันธ์ 4.0 โดยนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
 6. การดูแล เฝ้าระวัง และปรับปุรงสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อลดสภาพปัญหาการรบกวน โดยใช้อุปกรณ์กรองความถี่ รวมสัญญาณ และสายอากาศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ดาวน์โหลด

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพสื่อสารมวลชนต้านทุจริต 

 1. นางสาวญาณินท์ เรืองศิริ
 2. นางนิตยา สายสุจริต
 3. นายมนตรี สายสุจริต
 4. นายวิเชษฐ์ พุทธชาติ
 5. นางน้ำฝน พุทธชาติ
 6. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล
 7. นายประสาร ยศสมบัติ
 8. นายจำลอง คำหาญ
 9. นางสาวหัทยา คำหาญ
 10. นายณัฐพงษ์ รัตนารังสรรค์
 11. นายทินกร ดีวงศ์
 12. นางสาวนงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์
 13. นายชัชวาล เรืองผดุง
 14. นางสาวลีลาวดี เรืองผดุง
 15. นายนพพล ปทุมสูติ
 16. นางมนสิชา อินชญากานต์
 17. นายศุภกร ตุลานนท์
 18. นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล
 19. นางสาวบุษบาบรรณ มาลีแก้ว
 20. นายวิทยา ใจสอาด
 21. นายประกาศิต พวงนาค
 22. นายวินัย นาคนิวงค์
 23. นายณภัทร กลิ่นเกษรกุล
 24. นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา
 25. นายกสิณพจน์ ณัฐธชนพงศ์
 26. นางมะปราง สุขสำราญ
 27. นายสุทธิรัก บุญเกลี้ยง
 28. นางศิโรธร บุตรสา
 29. นางสาวอภิญญา บุตรสา
 30. นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์
 31. นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม
 32. นายเฉลิม อินทร
 33. นายสุทนต์ กล้าการขาย
 34. นางอิสรีย์ กล้าการขาย
 35. นายไกรสีห์ จันทร์ศิริฉายา
 36. นายจักรพันธ์ นาคสกุล
 37. นางสาวชนาพร เจริญผล
 38. นางสาวธัญญาวรรณ แสนบรรดิษฐ์
 39. นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน
 40. นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง
 41. นายเพลิน บ่องเขาน้อย
 42. นอ.ชาวิช เข็มกำเหนิด
 43. นายจรินทร์ พงษ์คุณากร
 44. นางสาวรัษฎาวรรณ ศิริสะอาด
 45. นายสายชล สุวานิชย์
 46. นายนุกูล วิเศษการ
 47. นางสาวพิมพ์พรรณ เมธาวิชานนท์
 48. นายเกริกขจร ชัยชาญ
 49. นางบุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์
 50. นางวาสนา วานิชบุตร
 51. นางธิดารัตน์ โตจีน
 52. นายเศษฐ์ศาสตร์ ปัญญาฐาธิปัติ
 53. นายใส พาทอน
 54. นางอณัญญา พยัฆเษม
 55. นางเจชวดี ศรีวรสาร
 56. นางจิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
 57. นายณัชพล นาคพราย
 58. นางนฤมล โตประภัสร์
 59. นายสุภรัตน์ แก้วศรี
 60. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช
 61. นายชุติเดช เนื่องจากอยู่
 62. พันโท สมเกียรติ แสงสุรเดช
 63. นางรัตนา แสงสุรเดช
 64. นายบุญรอด ฤกษ์ดี
 65. นายเจริญ เหรียญทอง
 66. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง
 67. นายถวัลย์ วงษ์บุญธรรม
 68. นายนวรัตน์ อารีสรรค์
 69. นายสุวัจน์ สมวงษา
 70. ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์
 71. นางสาวดวงใจ พรหมบุตร
 72. นายณรงค์ศักดิ์ นิติกิจโกศล
 73. นายจำเนียร เดิมศรีภูมิ
 74. นายสมปอง เลิศด้วยลาภ
 75. นางสาวสุธิศา ตากิ่มนอก
 76. นายสุรศิลป์ พลธุมาร
 77. นายแสวง บุญเกิดรัมย์
 78. นายศรุต ดุจเพ็ญ
 79. นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์
 80. นายภุชงค์ รักชาติสกุลไทย
 81. นายหาญชัย วรรณทวี
 82. นายอาวรณ์ อาจหาญ
 83. นางสาวประภาพร บุญสมบัติ
 84. นายประเสริฐ เผ่าพันธ์
 85. นายสำรง มาคะวงค์
 86. นางสาวธัญญธร ทับเพชร
 87. นางจุรีพร ทองดอนน้อย
 88. นายทวี ไปแดน
 89. นายธงชัย ชาลี
 90. นายพิพัฒน์ ยุทธสารเสนีย์
 91. นายสงวน ขวัญทวี
 92. นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ
 93. นางวินิจ พิทักษ์วรรณ
 94. นางดวงจันทร์ บุญราชสุวรรณ
 95. นางสาวอารยา การิสุข
 96. นายธนะศักดิ์ อุปพงษ์
 97. นางบุญชู นพบูรณ์
 98. นายจักรกริช งันปัญญา
 99. นายวิชิต สมรฤทธิ์
 100. นายเด่นศักดิ์ ครวรรณ์
 101. นายเดโช สุขอิน
 102. นายเวียน สุขติเวชพงศ์
 103. นายคำเฟือน หลวงโป้
 104. นางเพิ่มพร สามเสน
 105. นายทองพูน รอดขันเมือง
 106. นางสาวิตรี แซ่เจียะ
 107. นายสิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ
 108. นายพรสิทธิ์ พิทยะคำวงศ์
 109. นายเกียรติชัย แดงนา
 110. นางสุดาวดี ปาระพิมพ์
 111. นายธนา เทพาพิน
 112. นายณัฐธนนท์ วัฒนศักดิ์อังกูร
 113. นายนพดล คำเสมอ
 114. นายวรจิตร พิลารักษ์
 115. นางนันทวัน เวียงธรรม
 116. นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน
 117. นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร
 118. นางสมจิตร เฟื่องสกุล
 119. สิบเอกธนา วิสูตรานุกูล
 120. นางวิภานันท์ ดวงชาคำ
 121. นายธนัทโชติ จันทรวารี
 122. นายเกษมสันต์ ฤทธิ์ตา
 123. นางวนิดา ศรีสุข
 124. นางพิศมัย สุขล้ำคณา
 125. นางขนิษฐา แสนอุบล
 126. นางธัญนันท์ รุ่งเรือง
 127. นางทองใคร ศรีปทุม
 128. นายสาคร สุพิมล
 129. นางสาวพรพิมล บัวสด
 130. นายสมาน นาสำแดง
 131. นางทัศนา แซ่เล้า
 132. นางละม่อม สุทธิ
 133. นายนรินทร พูนทรัพย์
 134. นางสายพิณ ไชยทิพย์
 135. นางมยุรา หาญจิต
 136. นายกฤษดา วัลลภาชัย
 137. นางภัทรภรณ์ บุญมี
 138. นายศิริศักดิ์ ธรรมสละ
 139. นายกฤษฎิพงษ์ จันทร์ภิรมย์
 140. นายสืบพงศ์ อินทรวิพันธุ์
 141. นายธนรัฐ สิทธิโน
 142. นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์
 143. นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์
 144. นางสาวนรรัตน์ จันท์ประภากรณ์
 145. นางสาวสิริรัตน์ มหาคำ
 146. นางชุฒิญา ตาคำ
 147. นางเยาวลักษณ์ พรหมขันธ์
 148. นายสมยศ รู้ชั้น
 149. นายอนุสรณ์ สุมาทร
 150. นายพชร ปรางสุวรรณ
 151. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
 152. นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน
 153. นายประจักษ์ ติยะวงศ์
 154. นายเวียง ปัญญาอุด
 155. นางธัญญารัศมิ์ แสงประจักษ์
 156. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์
 157. นายพยุง เลิศพงษ์สุข
 158. นางพวงพะยอม หลวงเทพ
 159. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา
 160. นายวรภพ อินยา
 161. นายสกลวัฒน์ บังกุล
 162. นางอำไพ จองไพจิตรสกุล
 163. นายกฤษณัฏฐ์ คำแปงตัน
 164. นางอนงค์ ศุภภิญโญ
 165. นายศิรวาณิชย์ คิดดี
 166. นางนริศรา นาสำแดง
 167. นางเยาวรัตน์ วงศ์ปริพัฒน์
 168. นายสุราช ชังเภา
 169. นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา
 170. นางอรณี ผันพักตร์
 171. นายณรงค์ ผันพักตร์
 172. นายเรืองศักดิ์ ทับทิม
 173. นายคุณวุฒิ ปาลสวัสดิ์
 174. นายสุวิท จันทร์อุดม
 175. นายกัมพล กุลวงษ์
 176. นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ผ่อง
 177. นายธงชัย เศียรกระโทก
 178. นายปรีชา พลูเขตกิจ
 179. นายพิชิต สุทธศาสตร
 180. นายสมพงษ์ ศักดิ์พิพัฒน์
 181. นายสุเวช หงษ์นิกร
 182. นายเจษฎา ยศประดับ
 183. นายโกวิทย์ ประทุมชัย
 184. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์
 185. นายพงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์
 186. นางสาวอุบล รัตนา
 187. นายสุริยา แก้วเขียว
 188. นายไกรสร แก้วเขียว
 189. นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ
 190. นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์
 191. นางวรรณา ผลาผล
 192. นางสาวศรีดา สอนราษฎร์
 193. นายสามารถ โฉมเกิด
 194. นางสาวฐะปะณีญา เงินดิเรกกุล
 195. นายไพศาล รุ่งทนต์กิจ
 196. ร.ต.ท.ปริญญา นาคสกุล
 197. นายสมบูรณ์ จันทร
 198. นางประสานสินธุ์ โมกมัน
 199. นายกฤษ บุญคง
 200. นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์
 201. นายชาญชัย วิธานสรกิจ
 202. นางพัชมน จันทร์แสง
 203. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์
 204. นายเอกพันธ์ุ อำนวยพร
 205. นายสามารถ ทองขาว
 206. นายสำรวล สุขสราญ
 207. นางสาววรรณี แก้วแสนเมือง
 208. นางภคมน ไชยมงคล
 209. นางสาวชัญญา ศรีนวล
 210. นางสาวนงนภัส ฟักขำ
 211. นางอุไรวรรณ ขุมทรัพย์
 212. นายชะนาพันธ์ สืบสาย
 213. นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร
 214. นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง
 215. นายกันทรากร ปานศิริ
 216. นางกนกพร กล่อมจิตต์
 217. นายประเสริฐ หลานรอด
 218. นายนวปฎล เงินไกร
 219. นายสมชาย สังข์เทพ
 220. นายธนพัฒน์ บุญชูวงศ์
 221. นางสาวชลธิชา นาคถ่าย
 222. นางสัณห์กัณณ์ วิสโยภาส
 223. นางสาวอมรรัตน์ สร้างทองดี
 224. นายณัฐโรจน์ พรหมพฤกษ์
 225. นายณัฐพล ทับทอง
 226. นายอนุสิทธิ์ ไชยเดช
 227. นายประมวล มงชู
 228. นางสาวปพัชญา บุญภักดี
 229. นางจตุพร สุขสถิต
 230. นางจันทินี ทองช่วย
 231. นางพิมลรัตน์ เหมมณี
 232. นายสุทธิพร เพ็งเจริญ
 233. นายเรวัฒน์ ปรีชาวัย
 234. นางวิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์
 235. นายวัชสัณห์ รัตนมณีฉาย
 236. นายสุภัทรชัย รอดบุญเกิด
 237. นางสาวกัลย์รวี เจริญวิภาสเจต
 238. นางนิตยา ราชานา
 239. นางนิตดา จังธนสมบัติ
 240. นางศศิวิมล คงศรี
 241. นางอนัญญา สวัสดิสาร
 242. นางสาวหทัยทัต ครุกานันต์
 243. นายพจนธรรม สุภเร
 244. นายอาณันย์ ดำมุณี
 245. นางเยาวลักษณ์ สุขลิ้ม
 246. นางสาวจตุพร ขวัญปลอด
 247. นายพงศ์นคร สุจารีย์
 248. นายจิณณพัฒน์ อัครจารุกิตต์
 249. นายชูชาติ กำเนิดเหมาะ
 250. นายไชยวัฒน์ นามเมือง
 251. นางสาวดลฤดี เปาริบุตร
 252. นางสาวมนัสนันท์ นามอำไพ
 253. นายอริย์ธัช คณนาถจรัสย์
 254. นายศิวณัฐ อาจหาญ
 255. นายธารา วรศิริ
 256. นางนฤมล วรศิริ
 257. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
 258. นายนพพล หมวดจันทร์
 259. นางมณฑา หมวดจันทร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้