การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง สถานีวิทยุท้องถิ่นระดับจังหวัด

Last updated: 31 ก.ค. 2561  |  12650 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง สถานีวิทยุท้องถิ่นระดับจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรสื่อสารของชาติได้รับการจัดสรรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพการกำกับดูแล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้บริโภคได้รับ ความคุ้มครอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย มีคุณภาพอย่าง เท่าเทียมและรู้เท่าทัน เพื่อวางรากฐานไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีเอกภาพบนความหลากหลาย

พันธกิจ : การจัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเอาเปรียบ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่หลาก หลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน

1. ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้ กดคลิ๊ก

2. ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้ กดคลิ๊ก

3. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

 • แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ (แบบ ปส.08) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • ข้อมูลผังรายการและสัดส่วนรายการประจำปีปฏิทิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • รายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงาน) [ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด]
 • รายงานผลการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี (ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงาน) ทั้งนี้ ระยะเวลาการนำส่งเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามภาคผนวก ค [ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด]
  ตรวจสอบที่ตั้งและประเภทพื้นที่ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินตามภาคผนวก ค ได้ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/distance/
 • แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามภาคผนวก จ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • คำนวณระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยตนเอง ได้ที่ โปรแกรมการจำลองการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ตรวจสอบอัตราขยายสายอากาศสำหรับคำนวณระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้ที่ ดาวน์โหลด
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เฉพาะบริษัทจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร)
 • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคนไม่ได้มาดำเนินการเอง) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นิติบุคคล / กลุ่มคน

ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้

ประเภทกิจการค่าดำเนินการ
 • กิจการบริการชุมชน
 500 บาท
 • กิจการบริการสาธารณะ
 2,000 บาท
 • กิจการบริการทางธุรกิจ
 ตามตารางแนบท้ายภาคผนวก ข
 • ค่าทำสำเนาคู่ฉบับใบอนุญาต
 200 บาท
 • ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต
 50 บาท

* อัตรายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

วิธีการชำระค่าดำเนินการ

1) เงินสด ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักการคลัง (ลย)) เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

2) บัตรเครดิต ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักการคลัง (ลย)) เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ร้อยละ 1.5

3) ตั๋วแลกเงิน (ทั่วประเทศ) สั่งจ่าย “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ 1”

4) แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ 1” เช็คขีดคร่อม “A/C Payee Only”  

 • ยอดเงินเกิน 100,000 บาท สามารถชำระ โดยแคชเชียร์เช็คที่ออกภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • ยอดเงินต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถชำระโดยเช็คนิติบุคคลได้ โดยต้องเป็นเช็คที่ออกภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

5) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ 1” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-96-1400

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1) การชำระเงินโดยแคชเชียร์เช็คหรือเช็คนิติบุคคล จะต้องชำระเป็นจำนวนที่ถูกต้องเท่านั้น และไม่สามารถรับชำระล่วงหน้าได้

2) เช็คนิติบุคคล รับเช็คลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 7 วัน และไม่รับเช็คล่วงหน้า

3) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สามารถชำระล่วงหน้าได้

 

หมายเหตุ

กรณีนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้นำส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับเอกสารการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่จะนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานการชำระเงิน ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

1) ชื่อและที่อยู่นิติบุคคลหรือกลุ่มคน (ต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือตรงกับข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ)

2) รหัสสถานีหรือเลขที่ใบอนุญาต

3) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

 

ที่มา : https://broadcast.nbtc.go.th/radio/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้