กสทช.ผ่อนปรนการตรวจมาตรฐานทางเทคนิควิทยุชุมชนทั่วประเทศ

Last updated: 17 พ.ค. 2564  |  6236 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช.ผ่อนปรนการตรวจมาตรฐานทางเทคนิควิทยุชุมชนทั่วประเทศ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2)

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2) ระบุข้อความว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) แม้ปัจจุบันจะมี วัคซีนป้องกันโรคแล้ว แต่การระบาดของโรคโดยเฉพาะการระบาดระลอกใหม่ยังคงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและ เพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมมากขึ้น ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลา การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตลอดจนการกําหนด มาตรการต่างๆ ที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับ พื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม การปิดสถาน ประกอบการ การใช้มาตรการเคร่งครัดในการเดินทางเข้า-ออกข้ามจังหวัด การกําหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ที่เสียงการกระจายโรคระบาดต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และเข้าสู่การกักกันตน 14 วัน มาตรการดังกล่าวจึงอาจ เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทั้งในส่วนของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ทดสอบการวัดการแพร่ แปลกปลอมของสถานี และห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ที่ไม่อาจดําเนินการตามหน้าที่ของตนได้

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กร จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (24) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 ประกอบข้อกําหนดออกที่ตามความในข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 จึงได้กําหนดมาตรการ เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

        ข้อ 1. ยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิค ได้แก่ การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง และการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สําหรับการต่อ อายุใบอนุญาตหรือการยื่นเอกสารทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต ในช่วงการบังคับใช้ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 20) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิก หรือลดระดับพื้นที่ควบคุมและมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ตามประกาศหรือคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19

        ทั้งนี้ ในการต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนและวิธีการต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงดําเนินการตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 แก้ไข โดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดเช่นเดิม

        ข้อ 2. ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลอง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และป้องกัน การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน รวมถึงกิจการอื่นใด ตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ หากเกิดการรบกวนผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการกระทํานั้นทันที

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) หรือ โทร 02-2717600 ต่อ 5303, 5308, 5337, 5339 และ 5340

ดาวน์โหลดต้นฉบับ :

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้