‘บริษัทกลางฯ’ และ ‘จุฬาฯ’ ลงนามร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพประเมินผล ‘อุบัติเหตุทางถนน’ เพื่อดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

Last updated: 2019-11-27  |  981 จำนวนผู้เข้าชม  | 

‘บริษัทกลางฯ’ และ ‘จุฬาฯ’ ลงนามร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพประเมินผล ‘อุบัติเหตุทางถนน’ เพื่อดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพ ประเมินผลและรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนน ของธนาคารโลก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพ ประเมินผลและรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนน ของธนาคารโลก (Data for Road Incident Visualization, Evaluation, and Reporting: DRIVER) ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้โครงการความริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาหลัก ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวง มักประสบภาวะการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพประเมินผล และรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือ DRIVER ในครั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวที่ได้ถือเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุในพื้นที่ของกรุงเทพฯโดยเฉพาะในจุดใดๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะได้เพิ่มมาตรการในการดูแลให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงด้านกายภาพของพื้นผิวถนน การขีดสีตีเส้น และติดไฟส่องสว่าง เป็นต้น

ทางด้านของ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง บริษัท กลางฯ ได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์เรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง มีเครือข่ายในการรับแจ้งอุบัติเหตุรวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทำให้มีระบบข้อมูลในการรับแจ้งอุบัติเหตุเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

www.thairsc.com  เป็นเว็บไซต์สาธารณะที่มีการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เอาไว้ทั้งหมด ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ได้ รวมถึงจุดที่เกิดเหตุจะถูกนำไปประมวลผลอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และจากความร่วมมือในการบูรณาการในด้านต่างๆ เชื่อว่าจะสามารถลดการบาดเจ็บ และ เสียชีวิต รวมถึงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร ได้

ระบบข้อมูลสร้างภาพ ประเมินผล และรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นระบบการรายงาน แสดงและประเมินผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ในลักษณะ Web Application ด้วยการแสดงแผนที่ตำแหน่งที่เกิดเหตุบนท้องถนน รายละเอียดของเหตุการณ์ ยานพาหนะและคน เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล ประเมินความเสียหายและจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งสามารถสร้างรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอได้

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการใช้ระบบดังกล่าว คือ กรุงเทพมหานคร จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ได้มาตรฐานในระดับชาติของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความปลอดภัยทางถนน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของโครงการการประเมินความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย หรือ ThaiRAP ในการสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินงานภายใต้ศูนย์อำนวยการคงามปลอดภัยทางถนน กรงเทพมหานคร (ศปถ. กทม.) ใช้เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของารแก้ไขจุดเสี่ยวต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแผนงานของ ศปถ. กทม. และใช้เป็นข้อมูลในการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

โดยหลังจากมีการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานหลักทั้ง 3 หน่วยงาน ทางธนาคารโลก จะมีการพิจารณานำผลการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานทั้ง 3 ที่ได้ร่วมมือกันในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ระบบ DRIVER และสนับสนุนให้มีการนำผลไปเสนอกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการด้านการจัดเก็บข้อมูลของประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับประเทศในการนำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหา ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com