มท.2 ประชุมโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Last updated: 2019-11-22  |  1509 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มท.2 ประชุมโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 เตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งเน้น 6 มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 2 มกราคม 2563 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ศปถ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ โดยนำข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2562) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดและอำเภอที่มีความเสี่ยงหามาตรการแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ศปถ.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” กำหนดดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ และ อปท.ที่มีพื้นที่เสี่ยง มุ่งเน้นการใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่มีความปลอดภัยในการสัญจร ทั้งนี้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ในระดับตำบลสามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างน้อย 1 ราย จะทำให้ภาพรวมของประเทศมีสถิติการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคนที่หนึ่ง เปิดเผยว่า ศปถ.โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ศปถ.จะได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ ไปปรับปรุง (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ศปถ.โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ครอบคลุมทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงาน​เครือข่าย​ลด​อุบัติเหตุ​ โดยนายพรหมมินทร์​ กัณธิยะ ผู้​อำนวยการสำนักงาน​เครือข่าย​ลด​อุบัติเหตุ​ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Powered by MakeWebEasy.com